KM_KNVOAC

2015. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 45 projektu pieteikumus no 11  Kurzemes novadiem un pilsētām. Finansējums tika piešķirts 25 projektiem:

  • Projekti, kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas ŠEIT
  • Projekti, kas veicina starpkultūru dialogu ŠEIT
  • Projekti, kas veicina Kurzemes mazākumtautību NVO darbību ŠEIT

2015: Labie darbi savam novadam

2015: Labie darbi savam novadam

Ģimeņu biedrība „Ligzda” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Labie darbi savam novadam” ar mērķi aktivizēt Brocēnu novada jauniešus, iesaistīt un ieinteresēt sava pagasta, pilsētas, apkārtējo cilvēku dzīves uzlabošanā, pašiem sagatavojot un īstenojot savus projektus. Projektā tika iesaistīti 25 jaunieši, kas veidoja 5 projektu komandas. Projekta vadītāja Kristīne Lieldaudziete, ģimeņu biedrības „Ligzda” valdes priekšsēdētāja, tālrunis 26377580, e-pasts: lieldaudziete@tvnet.lv  

2015: Jaunmuižas saimnieki

2015: Jaunmuižas saimnieki

Lai veicinātu dažādu vecumu Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iesaistot viņus sakoptas dzīves vides veidošanā, savu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un rosinot patriotisku un izglītojošu sadarbību ar citu Saldus novada pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem, 2015.gadā biedrība “Jaunmuižnieks” īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Jaunmuižas saimnieki”. Saldus novada Jaunlutriņu ciematā atrodas 7 daudzdzīvokļu mājas, kurās izvietoti 100 dzīvokļi. Mainoties daudzdzīvokļu māju…

2015: Latvija sākas tevī

2015: Latvija sākas tevī

Lai veicinātu bērnu un jauniešu patriotismu, piederības sajūtu Latvijai un savam novadam, kā arī veidotu izpratni par pašvaldības darbu, biedrība „PīeMKei” 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Latvija sākas tevī”. Projektā uzrunātā mērķa grupa bija bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 gadiem, no Saldus novada Lutriņu pagasta un Brocēniem. Kā viena no pirmajām projekta…

2015: Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!

2015: Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!

“Dundagas novada atbalsta biedrība” 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības attīstības projektu “Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!“, kas deva iespēju Dundagas novada jauniešiem apgūt jaunas zināšanas, saskatīt katra tālākās izaugsmes iespējas un veicināja jauniešu iesaistīšanos pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā Dundagas novadā. Projekta galvenā mērķa grupa bija 15 Dundagas novada jaunieši ar pabeigtu vidējo vai profesionālo izglītību, kuri šobrīd mācības neturpina, nestrādā vai…

2015: Pauze dvēselei

2015: Pauze dvēselei

Biedrība “Živica” mazākumtautību atbalsta jomā 2015.gada nogalē un 2016.gada sākumā īstenoja projektu “Pauze dvēselei” ar mērķi noorganizēt Ziemassvētku pasākumu Saldus un Brocēnu novadu mazākumtautību un jaukto ģimeņu bērniem un viņu vecākiem pēc H. K. Andersena pasakas “Sniega karaliene” atbilstoši Pareizticīgo baznīcas kalendāram. Vairums pareizticīgie turpina ievērot senākās tradīcijas, reliģiskos svētkus atzīmējot pēc vecā stila, atbilstoši…

2015: Starp kultūru dialogs starp Romu kultūru un tradīcijām

2015: Starp kultūru dialogs starp Romu kultūru un tradīcijām

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” 2015. gadā ar projekta “Starpkultūru dialogs starp romu kultūru un tradīcijām” palīdzību organizēja Latvijas čigānu jeb romu kultūras festivālu “Urdenoro”, kurā kā viesus aicināja piedaīties arī citu Kurzemē dzīvojošo tautību kultūras ansambļus. Ar festivāla palīdzību tika dots ieskats cittautu tradīcijās un kultūrā un kliedējot aizspriedumus, veicinot izpratni par Latvijā dzīvojošām tautām un tradīcijām.

2015: Draudzība ar citu tautību biedrībām

2015: Draudzība ar citu tautību biedrībām

Biedrība “Liepājas vācu – latviešu tikšanās centrs” 2015.gadā īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Draudzība ar citu tautu biedrībām”, kā ietvaros notika piecas tematiskas tikšanās starp dažādu tautību cilvēkiem, veidojot dialogu par kultūras mantojumu, vienam otru izglītojot un bagātinot. Projekta pasākumos kopumā iesaistījās 275 dalībnieki, pārstāvot 10 dažādas biedrības/iedzīvotāju grupas.

2015: Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim

2015: Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim

Lai popularizētu brīvprātīgo darbu Kuldīgas skolu jauniešu vidū, 2015. gadā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju un darbinieku biedrība „Piektdienis” īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim.” Tā galvenā ideja bija veicināt Kuldīgas novada skolēnu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, attīstot izpratni par šī darba nozīmi, kā arī motivējot un iesaistot tosbrīvprātīgā darba praksē.…

2015: Saldus krievu kopienas draudzības dienas

2015: Saldus krievu kopienas draudzības dienas

Biedrība “Saldus rajona krievu kopiena” 2015. gada projektu konkursā Kurzemes mazākumtautībām saņēma finansējumu projekta “Saldus krievu kopienas draudzības dienas” ieviešanai. Projektā bija paredzētas vairākas aktivitātes, lai projekta īstenošanas rezultātā paplašinātu sadarbību un veicinātu biedrības attīstību, smeltos jaunu pieredzi no citām organizācijām, tādējādi uzlabojot savu turpmāko darbību.

2015: Liepājas poļi savai pilsētai

2015: Liepājas poļi savai pilsētai

Biedrība „Liepājas poļu sieviešu klubs “Vanda”” 2015. gadā īstenoja mazākumtautību atbalsta jomas projektu “Liepājas poļi savai pilsētai” ar mērķi stiprināt poļu tautības iedzīvotāju nacionālo identitāti un popularizēt poļu kultūras vērtības Liepājā.  Ieskats nozīmīgākajās projekta “Liepājas poļi savai pilsētai” aktivitātēs un to nepieciešamībā: