kvalb2013-2015

Kurzemes NVO atbalsta centrs 2013.gada augustā uzsāka sadarbību ar Latvijas Kvalitātes biedrību projekta Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību aktivitāšu īstenošanā. Sīkāk par plānotajām un jau ieviestajām aktivitātēm lasiet zemāk.

Sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību

Sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību

Kurzemes NVO atbalsta centrs 2013.gada augustā uzsāka sadarbību ar Latvijas Kvalitātes biedrību projekta Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību aktivitāšu īstenošanā. Sīkāk par plānotajām un jau ieviestajām aktivitātēm lasiet zemāk.

Projekta kopsavilkums

Projekta kopsavilkums

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas “NVO fonds” apakšprogrammā “NVO darbības atbalsta programma”. 2013.gada jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu “Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību”. Projektu…

Project summary

Project summary

By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure”. The application assessment stage closed on July, 2013 and, with great satisfaction, we received news that the Society Integration…

Projekta gaita 2014.gadā

Projekta gaita 2014.gadā

Par projekta īstenošanas gaitu – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle: Turpinot 2013.gadā iesākto, šajā gadā noris aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas. Sekmīgi turpinās sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. 2014.gada janvārī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības otrais kopīgi organizētais pasākums – domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru…

Project activities in 2014

Project activities in 2014

Project manager Imandra Galandere-Zīle on the course of implementation: Continuing what was started in 2013, this year has also begun with busy work on activity implementation.  Successful collaboration with the State Chancellery in the area of good management development in public administration continues. The second State Chancellery and KVALB jointly organised event took place in January.…

Atskats uz 2013.gadā paveikto

Atskats uz 2013.gadā paveikto

Ir noslēdzies Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” pirmais gads. Atskatoties uz paveikto – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle: „Projekta ieviešanas pirmais gads bija labs atspēriena punkts biedrības attīstībai un mērķu īstenošanai. Projektā plānotās aktivitātes bija ļoti intensīvas un ambiciozas. Ir gandarījums, ka sekmīgas projekta komandas darba…

Overview of the 2013th the works

Overview of the 2013th the works

The first year of the Latvian Society for Quality’s implemented European Economic Area (EEA) Financial Mechanism project “For sustainable development with good management” has concluded. Project manager Imandra Galandere-Zīle took a look back at 2013: “The first year of implementing the project has been a good push for the Latvian Society’s for Quality (KVALB) development and…

Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību

Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas “NVO fonds” apakšprogrammā “NVO darbības atbalsta programma” (vairāk par EEZ finanšu instrumentu un programmu “NVO fonds” var uzzināt šeit). Jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu “Ar labu pārvaldību…

For sustainable development with good management

For sustainable development with good management

By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundationand the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure” (more information about EEA Financial Mechanism and programme “NGO fund” here). The application assessment stage closed on July and, with great satisfaction, we received…