Mazakumtautibas2

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts

"Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā"

 (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176)

Projekta īstenotājs: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC) www.iic.lv

Projekta sadarbības partneri: biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrība ”Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”, biedrība ”Jēkabpils NVO resursu centrs” un biedrība „Izglītības projekti”

Projekta virsmērķis: stiprināt mazākumtautību un citu NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai etnisko minoritāšu tiesību un sabiedrības interešu aizstāvībai lēmumu veidošanās procesos.

Projekta apakšmērķi:

  • izveidot koalīciju mazākumtautību un starpetnisko NVO kvalitatīvai pārstāvniecībai un līdzdalībai politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
  • apzināt Latvijas mazākumtautību tiesības un vajadzības, kas netiek respektētas Latvijas normatīvo dokumentu un faktiskās rīcībpolitikas līmenī;
  • izstrādāt un apgūt instrumentāriju, kas veicina NVO aktivitāti un kvalitatīvu pienesumu savu interešu aizstāvības jomā;
  • motivēt mazākumtautību un citas NVO darbībai un sadarbībai interešu aizstāvībā reģionālā un valsts līmenī.

 

Projekta mērķa grupa ir mazākumtautību biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā.

Galvenās projekta aktivitātes: mazākumtautību grupu un NVO līdzdalības iespēju izpēte un apzināšana; mērķa grupas NVO apmācības līdzdalībai politikās līdzdalības procesos, Eiropas fondu apguvei un NVO sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; sadarbības un atbalsta tīkla veidošana un nostiprināšana. Kā galvenais projekta rezultāts plānots vislatvijas mazākumtautību koalīcija izveide, kas nodrošinās tajā iesaistīto NVO aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību reģionālajā un valsts līmenī.

Projekta īstenošanas vietas: visa Latvija

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada septembris – 2013.gada augusts.

Projektu finansiāli atbalsta: 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta vadītāja:
Kristīne Liepiņa
e-pasts: kristine@iic.lv
tālr.: 65235635

www.iic.lv