Atbalsts Kurzemes NVO 2018

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projekts
Atbalsts Kurzemes NVO 2018
līguma nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/053/24

Projekta vispārējais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, t.sk. iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību sabiedriskajos procesos, NVO izglītošanu, koordinēšanu, informēšanu.

Projekta tiešais mērķis: Stiprināt KNVOAC institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību.

Projekta mērķa grupa: “Kurzemes NVO atbalsta centrs” darbinieki, valde, biedri, Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, aktīvie iedzīvotāji, jaunieši

Projekta aktivitātes: ar šī projekta palīdzību tiks nodrošināta KNVOAC pamatdarbība un veicināta tā attīstība, finansu piesaistes avotu dažādošana, zināšanu papildināšana par NVO sektoru Kurzemē un Latvijas NVO centru darbību, kā arī tiks sniegts atbalsts Kurzemes NVO, stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Projekta nozīmīgākās aktivitātes un to rezultāti, papildu pamatdarbības nodrošināšanai:

  • KNVOAC attīstības virzienu un prioritāri attīstāmo pakalpojumu noteikšana 2018-2021, to ieviešana, KNVOAC vizuālās identitātes aktualizācija
  • KNVOAC cilvēkresursu kapacitātes celšana (vismaz 4 apmācības, katra 1-3 dienu garumā)
  • Vismaz 5 Latvijā strādājošu NVO centru iepazīšanas, sadarbības attīstības vizītes
  • Vismaz 5 Kurzemes NVO klātienes iepazīšanas un sadarbības partneru loka paplašināšanas vizītes
  • KNVOAC informācijas tīkla uzturēšana un pilnveide
  • Kurzemes NVO konsultēšana un izglītošana (vismaz 3 apmācību semināŗi vismaz 3 novados, vismaz 8 NVO darbam noderīgu dokumentu paraugu izstrāde, vismaz 20 konsultācijas)
  • Neformālās pilsoniskās izglītības programmas “Saproti valsti” lektoru sagatavošana un vismaz 5 nodarbību norise

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv