2015: Jaunmuižas saimnieki

Lai veicinātu dažādu vecumu Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iesaistot viņus sakoptas dzīves vides veidošanā, savu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un rosinot patriotisku un izglītojošu sadarbību ar citu Saldus novada pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem, 2015.gadā biedrība “Jaunmuižnieks” īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Jaunmuižas saimnieki”.

JS 02

Saldus novada Jaunlutriņu ciematā atrodas 7 daudzdzīvokļu mājas, kurās izvietoti 100 dzīvokļi. Mainoties daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sistēmai Saldus novadā, lai vietējos iedzīvotājos veicinātu atbildību par kopējo dzīvesvietu, attīstītu lokālpatriotismu un dotu iespēju pašiem lemt un būt saimniekiem, 2015.gada 10.jūlijā tika izveidota apsaimniekošanas biedrība “Jaunmuižnieks”, kura projekta “Jaunmuižas saimnieki” īstenoja vairākas aktivitātes.

Lai izglītotu biedrības valdi un 10 daudzdzīvokļu māju vecākos, no septembra līdz novembrim tika organizētas apmācības biedrības darba plānošanā, organizēšanā un dokumentēšanā. Pirmo semināru „Māju vizuālā apsekošana un apsaimniekošanas darbu plānošana” 16.septembrī vadīja sertificēts būvinženieris E.Cīrulis. Otro semināru par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas likumiem un noteikumiem 14.oktobrī vadīja kvalificēts pārvaldnieks Kristaps Osis. Trešo semināru par sapulču organizēšanu, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju informēšanu un iesaistīšanu 28.oktobrī vadīja projekta vadītāja I.Kļava. Pēdējās apmācībās biedrības valde un māju vecākie kopā ar grāmatvedi B.Skadmani vienojās par apsaimniekošanas darbu uzskaitīšanu, rēķinu izrakstīšanu kārtību dzīvokļu īpašniekiem u.c. jautājumiem. Mācības notika Jaunlutriņu Dienas centra telpās, ar tēju, kafiju un pīrādziņiem.

Septembrī notika māju sakopšanas talka, kurā piedalījās 72 pieaugušie un 22 bērni. Talkas sākumā visi tika pie darba cimdiem un pirms darba uzsākšanas noklausījās instrukciju par pareizu atkritumu šķirošanu – atsevišķi vāca metālu, kokmateriālus, bioloģiskos atkritumus, vecās elektropreces, makulatūra, PET pudeles  un stikla pudeles.

JS 04

Talkas noslēgumā visi pulcējās uz pusdienu pikniku, kur pensionāru kompānija cienāja ar lielisku zupu un atnestajām pagrabu veltēm, savukārt mazajiem talciniekiem tika saldumi un limonāde. Vecās elektropreces pakāpeniski tika nodotas Jaunlutriņu skolai dalībai akcijā „Zaļais tīkls”, kura noslēgusi līgumu ar “Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju”.

Oktobrī Jaunlutriņu tautas namā notika iedzīvotāju kopsapulce, kurā piedalījās 52 biedrības biedri. Zālē visi pulcējās pie glīti noformētiem galdiem ar rudens veltēm un mazu cienastu . Sapulces sākumā projekta vadītāja I.Kļava prezentēja projekta laikā izdarīto, rādīja fotogrāfijas no apmācības semināriem un lielās talkas. Klātesošajiem bija iespēja piedalīties konkursā par pareizu atkritumu šķirošanu. Pēc tam biedrības valdes locekļi K.Zaļums un I.Mickēvičs iepazīstināja iedzīvotājus ar māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līguma saturu, apsprieda iespējamo apsaimniekošanas maksu, kā arī runāja par darbu organizēšanu biedrībā. Valdes locekle I.Riere izsludināja logo konkursu jaundibinātai apsaimniekošanas biedrībai. Vakara noslēguma kultūras pasākumu vadītāja S.Medne organizēja atrakcijas par tēmu „Rudentiņš bagāts vīrs”.

Lai daudzdzīvokļu mājās dzīvojošos bērnus un jauniešus iesaistītu kopīgā darbā un veicinātu viņu izpratni par katra atbildību un līdzdalību apkārtējās vides sakopšanā, projekta ietvaros tika organizētas radošās darbnīcas. Pirms Valsts svētkiem, 16.novembrī, PII audzinātājas I.Rieres vadībā bērni katram korpusam gatavoja ziņojumu dēli, grieza no papīra karodziņus un rakstīja apsveikuma dzejoļus Valsts dzimšanas dienā. Otra radošā darbnīca notika Ziemassvētku noskaņās 9.decembrī un bērni kopā ar I.Vrubļevsku gatavoja košus svētkus zvaniņus, kurus pēc tam piekarināja pie korpusu durvīm.

JS 011

Gada sākumā ar Saldus novada pagastu pārvalžu vadītāju palīdzību tika izveidots dibināto daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību saraksts 15 novada pagastos. Saldū, 2016. gada 19. janvārī notika pieredzes apmaiņas seminārs “Saimnieki savās mājās”. Pasākuma pirmajā daļā projekta vadītāja I.Kļava un biedrības „Jaunmuižnieks” valde iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi, pēc tam notika diskusijas par dažādiem apsaimniekošanas jautājumiem. Seminārā piedalījās 44 biedrību pārstāvji no 13 pagastiem un 6 pašvaldības pārstāvji.

Ar projekta palīdzību tika iekārtots biedrības “Jaunmuižnieks” birojs un dokumentācija – ir iekārtota katras daudzdzīvokļu mājas mape, kā arī mape biedrības valdes sēžu un sapulču protokoliem; ir iegādāts melnbaltais printeris un izgatavotas pildspalvas ar uzdruku “Jaunmuižnieks”.

Projekta laikā biedrības “Jaunmuižnieks” valde kopā ar māju vecākajiem ir izveidojusi saliedētu, sadarboties spējīgu komandu, kas turpmāk veiks 7 daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, uzņemsies atbildību un īstenos katras mājas apsaimniekošanas plānu. Ar projekta īstenošanu katrs Jaunlutriņu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājs tika uzrunāts iesaistīties savas dzīves vides uzlabošanā un lēmumu pieņemšanā.

Projekts īstenots no 20.08.2015. līdz 20.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 1000,00 finansējumu.

Projekta vadītāja Ilze Kļava, tālrunis 29115267, e-pasts: ilze@druva.lv