Atskats uz 2013.gadā paveikto

Ir noslēdzies Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” pirmais gads.

Atskatoties uz paveikto – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle: „Projekta ieviešanas pirmais gads bija labs atspēriena punkts biedrības attīstībai un mērķu īstenošanai. Projektā plānotās aktivitātes bija ļoti intensīvas un ambiciozas. Ir gandarījums, ka sekmīgas projekta komandas darba rezultātā ir izdevies īstenot visas 2013.gadā plānotās aktivitātes un sagatavot darba plānu nākamajam 2014.gadam.

Bez jau iepriekšējā e-izdevumā minētajām aktivitātēm – vidēja termiņa KVALB organizācijas darbības stratēģijas izstrādes, KVALB reģionālo kompetenču centru attīstības iniciatīvām sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru, pieredzes apmaiņas vizītēm uz Talsu nevalstiskajām organizācijām labas prakses pārņemšanai NVO darba organizēšanā, KVALB interešu grupu darbības nolikuma izstrādes, biedrības mājaslapas www.kvalb.lv pilnveidošanas – gada nogalē ir turpināts aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.

2013.gada novembrī ir izveidots KVALB informatīvais buklets biedrības darbības popularizēšanai, kurā ir ietverta informācija par biedrības misiju, vīziju un mērķiem, galvenajiem sadarbības partneriem un sasniegumiem, par to, ko biedrība piedāvā biedriem un par KVALB biedru ieguvumiem, iestājoties un darbojoties biedrībā.

 

Decembrī ir noslēdzies KVALB biedru un brīvprātīgo apmācību cikls par pasākumu moderēšanu un interešu grupas vadīšanu, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi.

 

Kā nozīmīga aktivitāte minama uzsāktā sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. Sadarbības rezultātā 2013.gada decembrī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības pirmais kopīgi organizētais pasākums – domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru atklāja Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte, uzsverot labas pārvaldības nozīmīgumu valsts pārvaldes darba organizēšanā un paužot apņemšanos arī turpmāk organizēt regulārus valsts pārvaldes kvalitātes vadītāju diskusiju pasākumus, un Latvijas Kvalitātes biedrības valdes locekle Imandra Galandere-Zīle, izsakot gandarījumu par kopējas sadarbības veidošanu un kvalitātes vadības jautājumu aktualizēšanu valsts pārvaldē. Diskusiju seminārā piedalījās dažādu nozaru valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji. Ar savu pieredzi dalījās Zāļu valsts aģentūras kvalitātes vadītāja I.Amerika, Banku augstskolas Rektora asistente kvalitātes vadības un administratīvajos jautājumos S.Bērziņa un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante J.Liepa. Pasākums noslēdzās ar aktīvām dalībnieku diskusijām un vienošanos 2014.gadā turpināt pieredzes apmaiņas pasākumus labas pārvaldības principu popularizēšanai un valsts pārvaldes kvalitātes vadības jomas attīstībai.

 

Projekta ietvaros 2013.gada decembrī KVALB dalībnieki piedalījās KVALB sadarbības partnera Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) rīkotajā pasākumā, kurā tika atzīmēta gan KNVOAC 15 gadu jubileja, gan arī konference, kuras mērķis bija veicināt Kurzemes pašvaldību labās pārvaldības principu ievērošanu sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un savstarpējās labās prakses nodošanu.

 

Tāpat arī gada nogalē ir veikts izpētes darbs par sociālo mediju izmantošanas iespējām KVALB darbības mērķu sasniegšanai. 2014.gadā ir plānots uzsākt aktīvāku sociālo mediju izmantošanu labas pārvaldības principu popularizēšanai plašākai sabiedrībai.

Tā kā projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada novembrim, aicinām KVALB biedrus un interesentus izrādīt iniciatīvu, aktīvāk iesaistīties biedrības darbā un piedalīties kopīgo mērķu sasniegšanā.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par labu pārvaldību, tai skaitā kvalitātes vadību, paplašinot Latvijas Kvalitātes biedrības darbību nacionālā līmenī, veidojot reģionālos kompetenču centrus. Tāpat arī ir plānots stiprināt biedrības kapacitāti, gan apmācot biedrus, gan pilnveidojot KVALB darbību, kā arī gūstot pieredzi NVO darbības organizēšanā.”

Vairāk par projektu uzzināt un sekot līdzi sasniegtajiem rezultātiem var biedrības mājaslapas www.kvalb.lv izveidotajā sadaļā Projekti – Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

sif eez