Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas “NVO fonds” apakšprogrammā “NVO darbības atbalsta programma” (vairāk par EEZ finanšu instrumentu un programmu “NVO fonds” var uzzināt šeit).

Jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu “Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” un tiek gatavoti sadarbības līgumi, lai saņemtu programmas līdzfinansējumu 2013.gadam.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. – 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta “Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

 

Projekta ietvaros tiks veiktas aktivitātes piecos galvenajos virzienos:

I Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana politikas veidošanas procesā
KVALB dalības nodrošināšana un sabiedrības iesaistīšana rīcībpolitiku veidojošās darba grupās, sniegti priekšlikumi, organizēti informatīvi pasākumi un ekspertu gatavotas publikācijas par efektīvas pārvaldības principiem un labas prakses piemēriem.

II KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošana
– Izstrādāts KVALB vidēja termiņa stratēģiskās plānošanas dokuments;
– Izveidota KVALB vadības sistēma un izstrādātas pamatdarbības procesu kartes.

III KVALB reģionālo atbalsta centru izveide
KVALB reģionālo atbalsta centru darbs tiks organizēts izveidotā sadarbības tīkla ietvaros un tiks nodrošināta darba grupu sanāksmju un reģionālo pasākumu organizēšana par labu pārvaldību Latvijā un ārvalstīs, veicinot reģionālo attīstību un līdzsvarotību.

IV KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana
– Biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības un dalība citu Latvijas un ārvalstu NVO rīkotajos pasākumos;
– Pieredzes apmaiņas pasākumi NVO labas prakses pārņemšanai.

V Labas pārvaldības principu popularizēšana un pilsoniskās sabiedrības izpratnes veicināšana
Latvijas mēroga konferences organizēšana par labu pārvaldību un atklātību, pieaicinot Latvijas profesionāļus un pasaules mēroga ekspertus, vienlaikus piesaistot jaunus biedrus un papildu finansējuma avotus KVALB ilglaicīgai darbības nodrošināšanai.

Norises vieta: Rīga un Kurzemes reģions, izveidojot sadarbības tīklu Latvijas reģionos.

2013.gada darba plāna mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un KVALB darbību Ministru kabineta noteikumu 698 4.punktā minētajā apakšprogrammas atbalsta jomās – laba pārvaldība un atklātība, kā arī demokrātija un līdzdalības demokrātija, uzsākot KVALB darbības paplašināšanu no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, organizējot darba grupas un uzsākot reģionālo atbalsta centru izveidi, kā arī stiprinot KVALB un KNVOAC institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, izstrādājot vidēja termiņa stratēģisko dokumentu, uzsākot vismaz vienas interešu grupas darbības nodrošināšanu un organizējot biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācība par dažādu interešu grupu vadīšanu, izmantojot projektu vadības principus un apgūstot līderības pamatus, pasākumu moderēšanu, diskusiju plānošanu un vadību, stiprinot KVALB un KNVOAC kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, 2013.gada darba plāna ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

1. Apzinātas līdzdalības iespējas valsts pārvaldes un NVO sektora un rīcībpolitiku veidojošās darba grupās.
2. KVALB Interešu grupu izveidošana un darbības nodrošināšana labas pārvaldības principu popularizēšanai un līdzdalības veicināšanai.
3. KVALB reģionālo atbalsta/kompetenču centru izveide caur Latvijas NVO sadarbības tīkla izveidi.
4. Uzsākta pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas NVO labas prakses apgūšanai NVO pārvaldības sistēmas izveidē un darba organizēšanā.
5. KVALB vidēja termiņa stratēģiskā dokumenta izstrāde KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošanai.
6. KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana, veicot KVALB, KNVOAC biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības par pasākumu organizēšanu un vadīšanu.
7. Regulāra ceturkšņa elektroniska informatīva izdevuma izveide un izdošana, labas pārvaldības principu popularizēšanai un pilsoniskās sabiedrības izpratnes veicināšanai.
8. Izpēte par sociālo mediju izmantošanu KVALB darbības mērķu un labas pārvaldības principu popularizēšanai plašākai pilsoniskajai sabiedrībai.
9. KVALB dalība citu Latvijas NVO rīkotajos pasākumos, lai paplašinātu sadarbības iespējas KVALB darbības mērķu sasniegšanai.
10. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
1
1. Projekta administrēšana sekmīgai projekta īstenošanai.