Projekta kopsavilkums

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas “NVO fonds” apakšprogrammā “NVO darbības
atbalsta programma”.
2013.gada j
ūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu “Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību”.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. – 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, 
www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta “Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta īstenošanas laikā ir izdevies īstenot uzstādītos mērķus, caur projekta aktivitātēm popularizējot labas pārvaldības un atklātības, kā arī demokrātijas un līdzdalības demokrātijas principus, uzsākot paplašināt KVALB darbību no vietēja līmeņa organizācijas uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot 2 reģionālos atbalsta centrus, sadarbojoties Kurzemē ar Kurzemes NVOAC (KNVOAC) un Zemgalē ar Zemgales NVOAC (ZNVOAC), stiprinot gan KVALB, gan KNVOAC un ZNVOAC institucionālo kapacitāti un, kā arī ar biedrības organizēto pasākumu palīdzību un plānoto projektu īstenošanu piesaistot finansiālu atbalstu biedrības darba atbalstam un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā:

1. Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšanā politikas veidošanas procesā nodrošināta, KVALB biedriem iesaistoties darba grupās un organizācijās (piem., Ministru kabineta Memoranda padomes darbā; darba grupa (pēc KVALB iniciatīvas) labojumu izstrādāšanai Profesiju klasifikatorā (sadarbība ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju), darbība LATAK padomē un standartizācijas tehniskajā komisijā, KVALB brīvprātīgo iesaistīšanās LVS organizētajā jauno ISO standarta redakciju tulkošanā, diskusiju grupa Valsts kancelejā). Izmantojot biedrības informatīvās iespējas, tika organizēti informatīvi un apmācību pasākumi par starptautisko standartu prasībām (īpaši aktuāli šobrīd, kad ir apstiprinātas ISO 9001 un ISO 14000 jaunās versijas). Veiksmīga ir sadarbība ar Valsts kanceleju. Caur šīm aktivitātēm ir veicināta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās un aizvien labāka izpratne par labas pārvaldības principiem un to īstenošanu sabiedrības interesēs.

2. Tika noorganizētas 4 apmācības KVALB un KNVOAC dalībnieku (biedru un brīvprātīgā darba veicēju) profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanai (apmācību tēmas –moderēšana/pasākumu un interešu grupu vadīšana; sociālo mediju izmantošanas iespējas; risku vadība kvalitātes vadības sistēmās; lēmumu pieņemšana un veiksmīgi principi komunikācijā un vadībā). Projekta īstenošanas gaitā notikuši arī vairāki pieredzes apmaiņas pasākumi un braucieni citu NVO labās pieredzes pārņemšanai. Veiksmīgi attīstījusies un paplašinājusies arī KVALB starptautiskā sadarbība ar Igaunijas, Lietuvas, Somijas u.c. valstu organizācijām.

3. Izstrādāts biedrības vidēja termiņa stratēģiskais dokuments, kā arī pamatdarbības procesu karte. Projekta darbības laikā biedrībā darbojās vairākas interešu grupas, ko plānots turpināt arī pēc projekta darbības beigām. Veikts biedrības darba novērtējums pēc EFQM Izcilības modeļa un apkopoti ieteikumi biedrības darbības uzlabošanai. Gan stratēģiskā dokumenta, gan procesu kartes izstrādē un interešu grupu darbības nodrošināšanā lielu ieguldījumu deva biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

4. Tika uzsākts un veiksmīgi turpinājās darbs pie KVALB reģionālo atbalsta/kompetenču centru izveides, sadarbojoties ar KNVOAC, veidojot Latvijas NVO sadarbības tīklu.

Šobrīd KVALB ir 2 reģionālie atbalsta centri – Kurzemē (KNVOAC, Talsi/Kuldīga) un Zemgalē (ZNVOAC, Jelgavā). Lai veicinātu labas pārvaldības principu popularizēšanu un paplašinātu KVALB sasniegto informatīvo zonu, sadarbības ietvaros tika organizēta virkne reģionālo tikšanos, pieredzes apmaiņas un izglītojoši informatīvu pasākumu, semināru par labas pārvaldības principiem, organizāciju kapacitātes stiprināšanas iespējām.

5. Veiksmīgi tika noorganizēta Latvijas mēroga konference par labas pārvaldības principiem – 2015.gada 23.septembrī notika konference “Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”. KVALB sadarbības partneris konferences organizēšanā bija Valsts kanceleja. Konferences lektori bija Latvijas un Baltijas profesionāļi un eksperti. Katru gadu KVALB organizē arī starptautisku konferenci par labas pārvaldības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējām, kurās kā lektori un eksperti piedalās pasaules līmeņa profesionāļi. Šo aktivitāšu rezultātā ir izdevies piesaistīt jaunus biedrus, ar starptautisko konferenču organizēšanu – arī papildu finanšu avotus.

6. Visā projekta īstenošanas gaitā tika nodrošināta plaša KVALB, KNVOAC un pilsoniskajai sabiedrībai pieejama informācija par projekta īstenošanas gaitu (projekta publicitātes pasākumi, KVALB un KNVOAC mājaslapu pilnveidošana, aktuālas informācijas izvietošana un izplatīšana biedrības organizētajos pasākumos, 2 tirāžās izdots KVALB buklets).

Visas uzsāktās aktivitātes tiks turpinātas arī pēc projekta īstenošanas perioda beigām.

 

sif-kras-eez