Kuldīgas novads: ”Mobilais izglītības centrs”

Darbības teritorija: Kuldīga, Kuldīgas novads
Dibināšanas gads: 2009
Reģistrācijas Nr.: 40008144822
Juridiskā adrese: Gaismas iela 6 – 56, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301
Faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301 
Vadītājs: Una Matisone, tel.26542280, e-pasts: una@kuldiga.lv; unama@inbox.lv

Biedrība ”Mobilais izglītības centrs” dibināta 2009. gadā, Kuldīgā ar mērķi:

iesaistīties procesos, lai veicinātu personības un sabiedrības pilnveidi šī jēdziena visplašākajā izpratnē;
radīt priekšnoteikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku reģionos, veicinot pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes paaugstināšanos pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai;
veidot kvalitatīvas izglītības piedavājumu, kas nodrošina ilgtspējīgas kompetences – darbam, pilsoniskai līdzdalībai, dzimumu līdztiesībai, personības izaugsmei kā arī sekmē uz augstām prasmēm balstītas konkurētspējīgas zināšanas, ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Kurzemes reģionā.

Biedrības darbības virziens – pieaugušo izglītības nodrošinājums un finansējuma piesaiste mācību organizēšanai Kurzemē.

Biedrība ir organizējusi mācības Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novados dažādām mērķauditorijām. No biedrības organizētajiem kursiem visapmeklētākie ir bijuši –  projektu vadība un datorzinības. Biedrības pēdējās organizētās apmācības bijušas tieši vienas no iepriekš minētajām –  Kuldīgas novada senioriem , datorzinību pamati (20 akadēmiskās stundas).

Biedrībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām – biedrību „Darīsim paši!”, Kuldīgas novada pensionāru apvienību „Rumbiņa” un biedrību „Latvijas Tautskola MC „Zinātne”” Tukumā.

mobilais centrs klaseBiedrība uzkrājusi salīdzinoši lielu pieredzi projektu rakstīšanā, administrēšanā, īstenošanā, ne tikai Kuldīgas, bet arī Kurzemes reģionā, papildinot savu pieredzi arī starptautisku projektu īstenošanā. 

2010. līdz 2012. gadam biedrība  īstenojusi 3 LEADER projektus, ar kuru atbalstu ir ierīkota mobila datorklase – iegādāta nepieciešamā programmatūra, projektors, drukas iekārta; interaktīvā tāfele, datorprogramma MS Project 2007 un divpusējā baltā tāfele. Mobilajā datorklasē ir 12 portatīvie datori. Tas nozīmē, ka datorapmācības kursi lauku iedzīvotājiem kopš šī laika ir daudz pieejamāki.

mobilais izglitibas centrs projekts radosi2013. gadā biedrība īstenojusi Kuldīgas novada pašvaldības finansētu projektu Ievads vizuālajā mākslā: krāsu mācība un gleznošana”. Projekta ietvaros visiem dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar mākslas praksi un iegūt pozitīvas emocijas. Galvenie kursa mērķi bija veicināt izpratni par vizuālo mākslu un attīstīt cilvēkā radošumu.

apmacibas2014. gadā biedrība piedalījusies Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!” un ieguvusi finansējumu projektam  ”Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana”, kura ietvaros tika organizēts šo pilsētu forums, mācību kurss par NVO biedru kompetenču paaugstināšanu, kā arī projekta rezultātā tika izveidots dokuments –  Rīcības plāns Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu NVO 3 gadiem.

 

Biedrības ”Mobilais izglītības centrs” īstenotā projekta ”Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana” apraksts apskatāms ŠEIT