Kurzemes NVO centrs realizē projektu “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020”

Kurzemes NVO centrs (KNVOC) 8. aprīlī ir parakstījis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) par projekta “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020” (līguma Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/091/12) realizēšanu, tādejādi piesaistot 40 000 EUR KNVOC mērķa – sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norises – realizēšanai.

KNVOC 2018. gadā izvirzīja vīziju kļūt par vadošo pilsonisko kompetenču centru Kurzemē, kurā tiek koncentrētas un koptas pilsoniskajai sabiedrībai nepieciešamas zināšanas, prasmes un  attieksmes. Lai tuvotos šai vīzijai, vairums šī projekta aktivitātes ir plānotas KNVOC pirmā darbības virziena – pilsonisko kompetenču attīstība un līdzdalība – ietvaros. Kā atsevišķa aktivitāte ir paredzēta KNVOC līdzdalība un Kurzemes NVO iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, īpaši rīcībpolitiku veidošanā.

Projekta plānošanā iesaistot KNVOC biedrus, tika radītas vairākas pilsoniskās iniciatīvas ar mērķiem stiprināt demokrātijas kultūru, veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijas valstij, palielināt ticību spējai ietekmēt pašvaldību un valsts līmeņa lēmumus, paralēli veicinot aktīvo iedzīvotāju un NVO savstarpējo sadarbību. Kā aktīvo biedru plānotas un ieviestas projektā ir ietvertas šādas pilsoniskās iniciatīvas:

  1. Kuldīgas novada iedzīvotāju forums (ar 4 darbības posmiem: pētījums, informatīvā kampaņa, paša foruma organizēšana un norise un foruma darba grupu monitorings pēc foruma) – realizēs Maija Jankovska;
  2. līderu akadēmija Saldū, Kandavā un Liepājā (ar tādiem lektoriem kā Ansis Bērziņš, Elīna Immere, Evija van der Beek, Ilze Jēče, Inese Siliņa, Maija Jankovska, Reinis Ziļevs, Santa Krastiņa) – realizēs Līga Šaule (Kapelleru nams), Ērodeja Kirillova (Kandavas novada iespēju fonds) un Rita Rozentāle (Liepājas poļu biedrība “Vanda”);
  3. pilsoniski aktīvas kopienas veidošana Ēdoles pagastā (regulāras kopienas tikšanās 6 mēnešu garumā, lai pētītu vēstures materiālus, diskutētu par notikumiem, īpaši par valsts veidošanās vēsturi, un rezultātā radītu kopīgu iniciatīvu vēstures notikumu atspoguļošanai ar mērķi veicināt piederības sajūtu) – realizēs Zane Jančevska un Elīna Immere;
  4. demokrātijas pikniks festivālā LAMPA (radīta īpaša platforma dažādu diskusiju veicināšanai) – realizēs Maija Jankovska;
  5. demokrātijas kafejnīca Kuldīgā (radīta īpaša platforma dažādu diskusiju veicināšanai) – realizēs Maija Jankovska;
  6. NVO plenērs Kurzemē (2,5 dienu pasākums pilsoniski aktīvo līderu kompetenču, pilsonisko prasmju stiprināšanai un sadarbības veicināšanai; 18-22 dalībnieki: esošu biedrību un nodibinājumu pārstāvji un pilsoniski aktīvi indivīdi) – realizēs Inese Siliņa.

Kopumā 10 projekta aktivitāšu ieviešanai strādās 8 projekta koordinatores un tiks piesaistīti aptuveni 15 speciālisti, eksperti, lektori, pasniedzēji. Ar projekta aktivitātēm paredzēts aizsniegt vairāk kā 1000 Latvijas iedzīvotājus un vismaz 700 Kurzemes NVO.

Savukārt KNVOC otra darbības virziena – informācija, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem aktivitātes 2020. gadā lielākoties tiek finansētas no Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem, pildot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā. Taču, tā kā šis līgums beidzas 11. augustā, lai nodrošinātu aktivitāšu nepārtrauktību, informāciju un konsultācijas Kurzemes NVO ir paredzēts sniegt arī SIF atbalstītā projekta ietvaros līdz projekta beigām 31. oktobrī.

KNVOC kā organizācijai, kura Latvijā darbojas jau vairāk kā 21 gadu tieši pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, „NVO fonda” finansējums ir būtisks pienesums mērķa sasniegšanā un darbības stiprināšanā.