Kopīgais redzējums par mūsu nākotni

Lūk, mūsu stratēģijas izstrādes vadītāja Indra Kļaviņa ir apkopojusi galvenos  secinājumus pēc 1 darba grupas tikšanās reizes par to, kādu tad īsti gribam redzēt mūsu NVO atbalsta centru:

Ziemeļkurzemes NVO Atbalsta centrs (ZKNVOAC) ir atvērta, radoša un inovatīva organizācija ar stabilām tradīcijām, kas apvieno, stiprina un iedrošina biedrības un nodibinājumus Kurzemē visdažādāko ideju īstenošanai.

 

 • ZKNVOAC nodrošina plašu informācijas bāzi par Kurzemes NVO un projektu finansējumu, kā arī šīs informācijas apriti.
 • Tas ir konsultatīvais centrs, kas sniedz regulārus padomus grāmatvedībā, psiholoģijā, juridiskajos jautājumos un projektu sagatavošanā.
 • Ziemeļkurzemes NVO AC piedāvā ērti pieejamas telpas un tehnisko nodrošinājumu Kurzemes nevalstiskajām organizācijām.
 • Atbalsta centra personāls ir profesionāls, zinošs un labi atpazīstams Kurzemē un Latvijā.
 • Ziemeļkurzemes NVO AC izvērš aktīvu sadarbību un sadraudzību gan vietējā un reģionālā, gan arī starptautiskā mērogā, sadarbojoties ar NVO sektora pārstāvjiem un uzņēmējiem, un vēršot īpašu uzmanību sadarbībai ar Kurzemes pašvaldībām.
 • ZKNVOAC prasmīgi komunicē ar Kurzemes NVO un organizācijām ārpus reģiona, kā arī ar masu medijiem. Pievilcīgā un vienmēr aktuālā organizācijas mājas lapā ir būtiskā informācija arī par visām Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem.
 • Ziemeļkurzemes NVO AC prasmīgi izglīto Kurzemes NVO un interesentus, kuri vēlētos veidot jaunas organizācijas, piedāvājot seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumus un palīdzību organizāciju darbības izvērtēšanā.
 • Atbalsta centrs ir profesionāls padomdevējs brīvprātīgo kustībai Kurzemē, palīdzot izkopt labdarības un līdzdalības tradīcijas.
 • Pilsoniskās līdzdalības jomā ZKNVOAC tiek uztverts kā Kurzemes NVO pārstāvis un līdzdarbojas lēmumu pieņemšanas sekmēšanā vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
 • ZKNVOAC īsteno reģionāla līmeņa projektus sabiedriski nozīmīgu jomu, kultūrvides un pilsoniskās aktivitātes attīstībā, piesaistot dažādu fondu līdzekļus.
 • Ziemeļkurzemes NVO Atbalsta centram vienmēr atrodas laiks un iespējas, lai atbalstītu Kurzemes sabiedriskās organizācijas.