Aizputes novads: ”Kodols”

Darbības teritorija: Aizputes novads, Kazdanga
Dibināšanas gads: 2007 Kazdangā
Reģistrācijas Nr: 40008114283
Vadītāja: Maija Purviņa (maijapurvina@inbox.lv)
Citi kontakti: Valdes locekle- Ilze Holštroma ( tel.63449755; e-pasts: ilze.14holstroma@inbox.lv)
Citi kontakti: Biruta Konrāde (tel: 26546632, e-pasts: birutako@inbox.lv)

Biedrības mērķi: veicināt izglītības, uzņēmējdarbības, infrastruktūras, amatniecības, tūrisma, vides aizsardzības, kultūras un sporta, dažādu interešu grupu attīstību Kazdangas pagastā; pilnveidot cilvēkresursus un organizēt pieaugušo izglītības pasākumus un prasmju apguvi jauniešu vidū; veicināt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ieviešanu un izplatīšanu; veicināt kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.

Biedrības organizēto pasākumu mērķauditorija ir plaša – pirmsskolas vecuma bērni un skolēni, jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki.

SAM 5613 m

Biedrības galvenās aktivitātes: projektu īstenošana, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumi un citas aktivitātes gan pagasta iedzīvotājiem, gan Aizputes novada iedzīvotājiem. Tas veicina gan iedzīvotāju izglītošanu, gan aktīvu līdzdalību novada pasākumos, tādējādi sekmējot dažādu prasmju attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu un ģimeņu saliedētību.

Biedrība kopā ar citām Aizputes novada biedrībām organizējusi pieredzes apmaiņas braucienu Līvānu novada biedrībai “Baltā māja”, Brocēnu biedrību pārstāvjiem un citām nevalstiskajām organizācijām. Ir uzņemti viesi no vairākām partnerībām, kuras īsteno LEADER projektus – Saldus, Jelgavas, Krāslavas, Balvu.

Biedrība laika periodā no 2012. gada līdz 2017.gadam piedalījās NVA Jauniešu garantijas pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā», kurā 16 novada jaunieši guva prasmes, strādājot 6 mēnešus par tūrisma informācijas konsultantiem, projekta asistenti un labiekārtošanas strādniekiem.

Nozīmīgākās projektu aktivitātes no 2011.gada:

 • 2011. gadā – sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, realizēja labdarības projektu „Bērnu centrs Kazdangā”. Projekta mērķis bija piedāvāt bērniem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabot bērnu sociālos apstākļus, stiprināt bērnu draudzību un biedriskumu, sadarbības prasmes. 
 • 2012.gadā – projekts „Alokstes upes un krastu sakopšana Aizputes novada tūrisma veicināšanai”, kura rezultātā sakopta Alokstes upe laivošanai posmā no Kannenieku tilta līdz Valatas pilskalnam.
 • 2012.gada – Kazdangā tika realizēts Latvijas Pašvaldības projekts „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012””, kuru finansēja Meža attīstības fonds. Rezultātā Kazdangas parkā tika iekārtota atpūtas vieta ar galdu un soliņiem, kuru ieskauj dažādu koku sugu stādījumi.
 • 2013.gadā – sadarbībā ar Kazdangas muzeju realizēts projekts „Veiksmīgas tūrisma vietas attīstīšana Kazdangā, vietējiem jauniešiem izpētot kultūras vēsturi un šodienas vērtības”. Biedrība kopā ar jauniešiem organizēja diskusiju un viedokļu apmaiņu, apmeklēja Kazdangas pagasta saimniecības un viesu māju“Lilijas”.
 • 2013.gadā – projekts LEADER programmā „Veļas mazgātavas un dušas remonts un aprīkojuma iegāde Kazdangas pagastā”. Kazdangas plašajā Kultūras centrā ir izremontētas telpas, kurās ierīkota pirts, dušas, tualete. Iegādāti 2 veļas mazgājamie automāti, garderobes skapji, un pakalpojums ir pieejams iedzīvotājiem.
 • 2013.gadā Ungārijā, Budapeštā notika ES finansēta projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros organizēta starptautiska konference, kurā Latvijas delegācijas 16 biedrību sastāvā bija arī biedrības „Kodols” pārstāve. Projektu vadīja Izglītības attīstības centrs (IAC) Rīgā.
 • 2014.gadā –  LEADER programmas projekts „Mehānisko peldlīdzekļu, velosipēdu un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Kazdangā”, kura ietvaros tika iegādāti katamarāni, velosipēdi un divi tandēmi.
 • 2014.gadā – biedrība saņēma Liepājas rajona partnerības balvu – Iniciatīva 2014 “Aktīvākā biedrība”.
 • 2014.gadā – sadarbībā ar biedrību „Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums” īstenots projekts „Domā, vēro, darbojies”. Notika fotografēšanas nodarbības un pieredzes apmaiņas brauciens uz Brocēniem.
 • 2015.gadā realizēts Aizputes novada domes atbalstīts projekts „Izzini un godā Kurzemes tradīcijas un kultūras mantojumu”. Biedrība devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Kuldīgas novada biedrībām, apskatīja Padures klēti un kultūrvēsturisko ekspozīciju, iepazinās ar biedrības “Padure” darbību un Kurzemes kultūras mantojuma centru “Kūrava”.
 • 2015.gadā – sadarbībā ar biedrību „Kazdangas Kultūrvēsturiskais mantojums”, tika realizēts projekts „Es to savu goda kārtu dziedādama izrakstīju”, kuru finansiāli atbalstīja Aizputes novada dome.
 • 2016.gadā –  Dzirnezera krastā uzstādīts informatīvs stends par Dzirnezeru un tā augiem. Dizainu un informāciju stendam veidoja hidrobioloģe Loreta Urtāne.
 • 2016.gadā -Kazdangas pilī notika Eiropas kultūras mantojuma dienas “Kultūrvēsturiskā ainava”, kur aicinājām iepazīt Vēsturisko ainavu un ainavu dārzu veidošanas principus gan Latvijā, gan citur pasaulē. Pieredzē dalījās Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents, celtniecības arheologs, Tāšu muižas saimnieks Juris Zviedrāns, iepazinām Kazdangas parku. Tika izveidota fotogrāfiju izstāde par Kazdangu “Mana ainava”.
 • 2016.gadā – notikusi pieredzes apmaiņa ar Saldus un Brocēnu novadiem. Biedrība piedalās nevalstisko organizāciju informācijas dienās un dalās pieredzē.
 • 2017.gadā realizēts Aizputes novada domes atbalstīts projekts “Dabas skola Kazdangā”. Biedrība “KODOLS” par realizēto projektu saņēma Latvijas pašvaldību savienības apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” veicināšanas balvu. Projekta mērķis – rosināt skolēnus iepazīt un izzināt dabu un kultūrvidi, veidot atbildīgu attieksmi pret dabu un veicināt aktīvu, drošu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • 2017.gadā – organziēta konference Kazdangā “Svētki Kurzemē. Telpu un galdu dekorēšana piļu un kungu māju interjeros 20.gs. sākumā” sadarbībā ar Aizputes novada domi un Kazdangas muzeju. Lektores Janīna Kursīte –Pakule, valodniece, rakstniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, un Kristīne Veinberga – speciāliste vēsturisku ēku arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē, konservācijas un restaurācijas projektu izstrādē, vēsturisko dārzu un apstādījumu izpētē
 • 2018.gadā Kazdangātiek realizētsAizputes novada domes atbalstīts projekts “Daba, vide, vēsture – saglabājama un popularizējama Latvijas bagātība!”. Dabas skolas nodarbības vada profesionāli lektori un nodarbību vadītāji – ornitologs Ritvars Rekmanis un Uģis Piterāns – aktīvs Latvijas Entomologu biedrības biedrs, tauriņu vērošanas akciju organizators, putnu un kukaiņu sugu brīvprātīgais noteicējs portālā Dabasdati.lv. Dabas skola notiek gan Kazdangas muižas apbūves ēkās: Kazdangas pilī, Saieta namā, Kultūras centrā, gan Kazdangas parkā, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Parks atrodas Kazdangas pagasta centrā, ir 196 ha liels, un ietilpst Kazdangas kultūrvēsturiskajā ainavā.

kodols5

Biedrība „Kodols” realizējusi Kazdangā projektu „Radīt, sev un citiem prieku darīt!” Projekts guvis atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalstītajā programmā, un tā ietvaros Kazdangas pilī notikušas dažādas radošās darbnīcas: papīra izgatavošana, ziepju vārīšana, filcēšana, zīda apgleznošana, sveču dekorēšana, rotu izgatavošana. 

2011. gadā biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, realizēja labdarības projektu „Bērnu centrs Kazdangā”. Projekta mērķis bija piedāvāt bērniem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabot bērnu sociālos apstākļus, stiprināt bērnu draudzību un biedriskumu, sadarbības prasmes. 

kodols6 bildeBiedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, organizēja nodarbības pensionāriem  projekta „ Palīdzot sev, palīdzu citiem,- kvalitatīvu dzīvi pensionāriem” ietvaros.
Projektu finansēja Sabiedrības Integrācijas fonds un Šveices konfederācija, kā arī Spānijas biedrība „Fundacion Promocion Social de la Cultura”. Projekta mērķis – pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošina viņu iespēju integrēties dzīvē un palielina pašnoteikšanās spējas. 

kodols82012. gadā biedrība sadarbībā ar 12 Latvijas biedrībām projekta ietvaros From Individual Needs to Community Wellbeing: Strengthening the role of the grassroots organizations Kazdangā īstenoja projektu „Alokstes upes un krastu sakopšana – tūrisma un sporta attīstībai Aizputes novadā”. Tā mērķis -Sakopt Alokstes upi un krastus Kazdangas pagasta teritorijā, lai veicinātu tūrisma un sporta aktivitāšu attīstību, veselīgu dzīvesveidu Aizputes novadā.

kodols12013. gadā biedrība īstenoja projektu “Veiksmīgas tūrisma vietas un uzņēmējdarbības attīstīšana Kazdagā”  kopā ar 18 Latvijas kopienu projektiem ieguva finansējumu starptautiskā projektu konkursā “Eiropas iedzīvotāji kopienu attīstībai”. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas, attīstīt viņu profesionālās, sociālās prasmes, lai veicinātu tūrisma attīstību Kazdangā un aktivizētu sabiedrību.