Talsos notika seminārs sabiedriskā labuma organizācijām

vidsemLai uzzinātu par aktualitātēm sabiedriskā labuma organizāciju darbībā un gada pārskatu sagtavošanā, 10. februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu kopīgi organizēja informatīvo semināru Talsos „Aktuālais sabiedriskā labuma organizāciju darbības pārskatu sagatavošanā”. Tajā pulcējās ap 20 interesentu no organizācijām, kurām gan jau ir sabiedriskā labuma statuss, gan kuras tikai plāno to iegūt.

Valsts ieņēmumu dienesta  pārstāves detalizēti iepazīstināja, kā tiek iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un kādos gadījumos to var zaudēt, kā arī  ar izmaiņām normatīvajos aktos par gada pārskatu sagatavošanu.

 Latvijā no visām reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem sabiedriskā labuma statuss ir apmēram 10%. Katru gadu ap 50 organizācijas to iegūst un apmēram tikpat šo statusu zaudē. Izplatītākie sabiedriskā labuma organizācijas statusa zaudēšanas iemesli ir:nodokļu parādi,organizācijas darbības neatbilstība piešķirtajai sabiedriskā labuma darbības jomai vai neiesniegti gada pārskati.

Ar izmaiņām normatīvajos aktos un semināra materiāliem iepazīties:
Gada pārskatu iesniegšana 
Pārskatu aizpildīšana
SLO uzraudzība 

VID norādīja, ka nereti ir sastopama prakse, ka organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss un tā saņem ziedojumus, tajā pašā laikā sniedz maksas pakalpojumus, kas šajā statusā nav pieļaujams. Tāpat tika uzsvērts, ka, saņemot ziedojumu no kāda uzņēmuma, nedrīkst tikt izvietota tā reklāma, jo likums nosaka, ka par ziedojumu no organizācijas puses nedrīksts tikt sniegts pretpakalpojums. Tādēļ, ja ziedotājs, piemēram, ar ziedojumu vēlas atbalstīt kādu biedrības organizētu pasākumu un tajā izvietot sava uzņēmuma reklāmu,  par reklāmas izvietošanu ir jāslēdz atsevišķs pakalpojuma līgums.

Tāpat tika izskaidrots ziedojuma jēdziens sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē. Šī likuma izpratnē, ziedojums ir attiecinājums uz gadījumiem, kuros ir iespējams iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides. Piemēram, organizējot bērnu vasaras nometni viena biedrība sadarbībā ar otru  nodod kādu naudas summu otrai, šī summa nevar tikt noformēta kā ziedojums, jo biedrība kā juridiska persona nevar saņemt nodokļa atlaidi. Un finanšu dokumentos tā jāatspoguļo nevis kā ziedojums, bet kā citi ieņēmumi.

VID pārstāves pastāstīja, ka ir plānotas izmaiņas biedrību un nodibinājumu un sabiedriskā labuma organizāciju likumā.  Būtiskākās no tām noteiks biedrību saimnieciskās darbības regulējumu. Lai biedrības, nodarbojoties ar saimniecisko darbību, nekonkurētu ar uzņēmējiem, plānots, ka biedrību saimnieciskās darbības regulējums būs ierobežotāks un definēts konkrētāk.

No šī gada ir stājušies spēkā grozījumi  02.12.2014.Grozījumi 2006.gada 3.oktobra MK noteikumos Nr.808 un 2006.gada 14 novembra MK noteikumos Nr.928., kas  nosaka, ka, iesniedzot gada pārskatu par 2015. gadu, būs jāuzrāda detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

VID nodokļu pārvaldes speciāliste Signe Pavāre uzsvēra – lai nerastos pārpratumi gan gatavojoties kļūt par sabiedriskā labuma organizāciju, gan sagatavojot gada pārskatus, neskaidrajos jautājumos sazināties ar VID konsultantiem:

Sabiedriskā labuma organizācijām, kurām ir piešķirts statuss: Signe Pavāre, signe.pavare@vid.gov.lv, tālrunis:67121839, Daiga Sīle, daiga.dile@vid.gov.lv, tālrunis:67121842,

Organizācijas, kuras vēlas iegūt statusu: Alda Sīpola, alda.sipola@vid.gov.lv, tālrunis: 67121843, koplietošanas e-pasta adrese: slk@vid.gov.lv

Aktivitāte tika organizēta projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. |www.sif.lv|www.eeagrants.lv |www.eeagrants.org|

DAP logoTIRS