Plāno samazināt “papīra kalnus” ES projektos

Pieaugot projektu iesniedzēju skaitam un kvalitatīvi sagatavotajiem projektiem, ir priekšlikums turpmāk ES finansētos projektos vērtēt 2 kārtās  – pirmajā kārtā organizācijas iesniegtu projekta idejas īsu izklāstu, bez detalizētiem aprēķiniem, pamatojumiem un pavaddokumentiem. Otrajā kārtā, kurā jāiesniedz pilnie projektu pieteikumi, tiktu aicināti tikai tie iesniedzēji, kuru projektu idejas atzītas par attiecīgā konkursa nosacījumiem atbilstošām un konkurētspējīgām.

Ar šādu priekšlikumu nākusi klajā Darba grupa administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienības fondu apguvē. Darba grupas vadītāja, Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe norāda, ka arvien vairāk nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un citas organizācijas aktīvi gatavo projektu pieteikumus konkursiem. „Pieaugošās konkurences rezultātā būtiski palielinājies kvalitatīvi sagatavoto projektu īpatsvars. Organizācijas velta ievērojamu laiku, lai sagatavotu projektu pieteikumus, izstrādātu to idejas, aprēķinātu projektu budžetus, sagatavotu pavaddokumentus, tomēr finansējumu projektu īstenošanai nesaņem, jo pieejamais budžets ir ierobežots un naudas nepietiek visiem iesniegtajiem projektiem. Tādēļ svarīgi, lai finansējumu saņemtu patiesi kvalitatīvi projekti ar lielāko pievienoto vērtību,” norāda S.Gulbe.

Viņa arī uzsver, ka projektu īstenotāju veiktais darbs tiek augstu vērtēts, un nav pieņemami, ka projekta sagatavošana un atskaites par īstenoto aizņem nesamērīgi daudz laika.„Darba grupa konsekventi strādā, lai novērstu lieku administratīvo slogu un, mācoties no šī plānošanas perioda pieredzes, nākamā finansējuma apgūšanu padarītu projektu īstenotājiem draudzīgāku,” skaidro S.Gulbe.

Pārējie darba grupas ierosinājumi paredz ievērojami pilnveidot ekspertīzes un vērtēšanas procesu, skaidri definējot prasības projektu vērtēšanas ekspertiem, ieviešot vienotas prasības vērtēšanas kritērijiem, samazinot auditu skaitu projektos, nodrošinot auditu rezultātu izmantošanu citās ES fondu projektu uzraugošās iestādēs u.c. Darba grupas priekšlikumi paredz arī brīvāku piekļuvi projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēžu protokoliem un lēmumiem, kā arī ekspertu atzinumiem par projektu iesniegumiem,

Par darba grupas priekšlikumiem Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe ziņoja Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 18.jūlijā. Tie tiks iesniegti Finanšu ministrijā līdz 31.jūlijam. Līdz šā gada 30.septembrim tiks sagatavoti priekšlikumi attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu projektu par neatbilstību konstatēšanu, finanšu korekcijas piemērošanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību. Ieteikumi būs arī par fondu projektu publicitātes un vizuālās identitātes nodrošināšanu. Savukārt šogad līdz 31.oktobrim būs priekšlikumi attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu projektu par specifisko mērķu īstenošanu.

Valsts kanceleja aicina ikvienu, kuram ir pieredze ES fondu projektu īstenošanā, dalīties ar idejām birokrātijas mazināšanā, priekšlikumus un vērtējumus paužot izveidotajā interneta vietnē: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/mazinamslogukopa/