no 26. jūnija “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina projektu konkursu Lauku attīstības programmā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Projektus pieņem no 2011. gada 26. jūnija līdz 2011. gada 26. jūlijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu no 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā, vai zvanīt 63237857, mob. tālr. 29172814 valdes priekšsēdētāja Gunta Abaja vai mob. tālr. 29413253 koordinatore Ilona Znots-Znotiņa, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa III kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (piešķirtais finansējuma apmērs Ls 70 766,18) šādām rīcībām:

1. aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem».
1.3. «Informācijas pieejas nodrošināšana», pieejamais finansējums – Ls 4 000,00.
Mērķis: Izveidot un/vai labiekārtot informācijas centrus, stendus, norādes, informācijas tīklus, popularizēt vietējās iniciatīvas pasākumus un sasniegumus.
Plānotās darbības: Informācijas centru izveide un labiekārtošana. Informācijas stendu un norāžu izveide. Informācijas tīklu darbības nodrošināšana (datora iegāde), mājas lapu izveide. Vietējās iniciatīvas pasākumu un sasniegumu popularizēšana.
1.6. «Veicināt tirgus pieejamību vietējo mājražotāju produkcijai», pieejamais finansējums – Ls 8 606,74.
Mērķis: Izveidot un/vai labiekārtot darbnīcas un darba telpas vietējo mājražotāju darbības nodrošināšanai, optimāli aprīkojot tās ar darbarīkiem, iekārtām un stendiem produkcijas izvietošanai.
Plānotās darbības: Darbnīcu un darba telpu izveide un labiekārtošana, vietējo amatnieku un mājražotāju darbības atbalstam. Darbarīku un iekārtu iegāde. Produkcijas reklāmas pasākumu atbalsts (stendu iegāde vai izgatavošana, ražojumu izvietošanai).
Pages: 1 2 3