Kurzemes NVO sadarbības foruma norise un mērķi

Kurzemes NVO Sadarbības forums notiek š.g. 30. septembrī Liepājā! Ceļa izdevumus uz Sadarbības Forumu organizācijām jāsedz pašām.

 

1.foruma uzdevums – NVO savstarpējā iepazīšanās, sadarbības kontaktu veidošana, iespējamo sadarbības partneru atrašana un izvēle kopīgu nākotnes projektu īstenošanai.

Foruma laikā būs pieejami informatīvi stendi jeb sludinājuma dēļi, kuros organizācijas varēs izvietot galveno informāciju par sevi: var pievienot arī ieradušos NVO pārstāvju fotogrāfijas un kontaktinformāciju, lai Foruma dalībnieki var cits citu atpazīt un nepieciešamības gadījumā uzsākt individuālu kontaktu. Var atstāt kādu projektu idejas uz „Sludinājumu dēļa”, ja neizdodas visus nepieciešamos partnerus uzreiz sameklēt vai arī savu projekta ideju pietiekami pārspriest.

Tām organizācijām, kuras piedalījās Kurzemes NVO izvērtēšanas projektā 2010.gadā, būs iespējams prezentēt savu veiksmes stāstu, kā monitorings ir uzlabojis to darbību. Arī citas organizācijas varēs prezentēt veiksmīgākos projektus, savus labās prakses piemērus.

Tiks nodrošinātas iespējas vēl papildus iespējas pēc nepieciešamības, lai radošā veidā varētu prezentēt savu organizāciju.


2.foruma uzdevumsrast kopēju redzējumu par konkrētajām jomām Kurzemes reģionā un attīstīt vienotu pozīciju šajās jomās, veicinot līdzīga tipa organizāciju savstarpēju sadarbību, kā arī sadarbību ar pašvaldībām. Iespējama Kurzemes NVO sadarbības tīkla izveide.

Forumā būs 4 lielās darba grupas, kuras sadalītas atbilstoši šādām NVO darbības jomām:

1. Sociālais darbs, labdarība un veselība

2. Izglītība, kultūra un sports

3. Kopienu attīstība un vide, tai skaitā VRG (Vietējās rīcības grupas jeb Partnerības Kurzemē)

4. Interešu grupas (pensionāru klubi, sieviešu klubi, jauniešu NVO, cittautu NVO)

Organizācijas, aizpildot pieteikuma anketu Sadarbības Forumam, norāda, kurā no darba grupām darbosies. Tiks aicināti piedalīties arī Kurzemes novadu pašvaldību pārstāvji, kuri darba grupu izvēlēsies atbilstoši savai darba specifikai. Tādējādi notiks sadarbības stiprināšana starp pašvaldībām un to nevalstiskajām organizācijām.

Katru darba grupu vada kompetents eksperts, kuram ir pieredze darba grupu vadīšanā un pārzina attiecīgās darba grupas jomu.

Katras jomas darba grupā tiek izrunāti iespējamie risinājumi šajā jomā strādājošo NVO darbības uzlabošanai un attīstībai. NVO pārstāvji dalās savā pieredzē un sniedz savu nākotnes vīziju, redzējumus, kā šai jomai būtu jāattīstās Kurzemē. Tiek izstrādātas reālu un sabiedrībai nepieciešamu projektu idejas, kuru īstenošana būtu nepieciešama konkrētās jomas attīstībai Kurzemē.

Darba grupas rezultāti tiek apkopoti un foruma noslēguma daļā prezentēti visiem foruma dalībniekiem un viesiem. Ekspertam tiek noteikts darba uzdevums, jautājumi, uz kuriem darba grupā jārod atbildes, taču metodikas izvēle paliek eksperta paša ziņā.

Foruma rezultātā var tikt radītas jaunas NVO vai partnerības projektu un ideju īstenošanai, kā arī Kurzemes NVO sadarbības tīkli konkrētu jomu attīstībai. Projekta īstenotāji sniedz visu nepieciešamo pamudinājumu un resursus foruma ietvaros šādu rezultātu sasniegšanai, bet neuzņemas atbildību par rezultātu.