Vērtības, misija, vīzija, uzdevumi

 VĒRTĪBAS

§ Demokrātija  § Cilvēks  § Izglītība § Pašiniciatīva

 MISIJA

Pilsoniskas sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšana,
tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas valsts pastāvēšanā.

Stratēģiskie darbības virzieni misijas sasniegšanai:
1. Pilsoniskās sabiedrības kompetenču attīstība
2. Pilsoniskajai sabiedrībai un tās iniciatīvāmlabvēlīgas vides un apstākļu esamības veicināšana

 VĪZIJA 

Vadošais pilsonisko kompetenču centrs Kurzemē,
kurā tiek koncentrētas un koptas pilsoniskajai sabiedrībai nepieciešamas zināšanas, prasmes un  attieksmes

 UZDEVUMI 

  1. VIRZĪT sabiedrību pilsoniskās sabiedrības virzienā. 
  2. RADĪT labvēlīgus apstākļus/nodrošināt vidi pils.sabiedrībai to aktivitāšu izpaušanai un attīstībai.
  3. STIPRINĀT un ATTĪSTĪT esošos pils.sab. individus to mērķu sasniegšanai (konsultē, mentorē, izglīto, tīklo, koordinē, u.c.) formās, kādās tiem vieglāk un saprotamāk ir izpaust savu pilsonisko aktivitāti.
  4. VEICINĀT pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanai/attīstībai labvēlīgas vides veidošanu/apstākļu radīšanu kopienu, pašvaldību, valsts līmenī.
  5. UZLABOT biedrību un nodibinājumu darbības profesionalitāti, kompetences. Padarīt NVO sektoru profesionālāku un sagatavotāku sadarbībai savā starpā un ar valsts pārvaldi.
  6. PĒTĪT un APKOPOT informāciju par pils.sab. sektoru, tā darbību ietekmējošiem faktoriem. Iepazīstināt ar to sektora pārstāvjus.
  7. PĀRSTĀVĒT un AIZSTĀVĒT sektora intereses.