Kurzemes NVO atbalsta centrs maina vizuālo identitāti

Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs” savā 20. pastāvēšanas gadā maina savu vizuālo identitāti un aktualizē darbības jomas! Turpmāk biedrības nosaukums būs „Kurzemes NVO centrs” un līdzšinējā darbība tiks fokusēta divos virzienos:
    1. Pilsoniskās kompetences un līdzdalība
    2. Informācija, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem

Maina m3

Par biedrības vērtībām, kurās balstīt ikvienu biedrības darbu, izvēlētas: Demokrātiska Latvijas valsts – Cilvēks – Izglītība – Pašiniciatīva

Izvērtējot savu līdzšinējo darbību, sabiedrības attīstības tendences, vajadzības un pieprasījumu pēc biedrības pakalpojumiem, biedrība primāri turpinās veikt šādas aktivitātes:

 • Konsultācijas un izglītība NVO un pilsonisko kompetenču celšana
 • NVO noderīgas informācijas koordinēšana un NVO datu bāzes uzturēšana
 • NVO tīklošana un zināšanu pārnese
 • NVO interešu pārstāvēšana
 • Pilsoniskās izglītības nodarbības skolēniem “Saproti valsti”
 • NVO sektora izzināšana un pētīšana
 • NVO finansējuma administrēšana
 • Kopienu aktivizēšana

Darbibas virzieni

Kurzemes NVO centrs aicina pievienoties Kurzemes NVO informācijas tīklam visas aktīvās Kurzemes biedrības un nodibinājumus, kļūstot par mūsu resursu biedriemlejupielādē iesniegumu te vai sazinies ar Inesi Siliņu (tālr. 29811722) papildu informācijas iegūšanai!

Nozīmīgi biedrības attīstības vēstures fakti:

 • Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir dibināta 1998.gada 20.novembrī Talsos kā sabiedrisko organizāciju apvienība “Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kas tā laika Sabiedrisko organizāciju reģistrā tika reģistrēta 1998.gada 10. decembrī. Mainoties likumdošanai, 2005.gadā apvienība tiek pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība.
 • Biedrības pastāvēšanas laikā ir vairākkārt aktualizēti biedrības statūti, pārvaldes formas, precizēti darbības mērķi un nosaukums.
 • Biedrības nosaukums ir precizēts 3 reizes: 2005., 2013. un 2018.gadā no sākotnējā “Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” tam pārtopot par “Kurzemes NVO centrs”:

tabula

 • 2007.gadā biedrība sāk darboties kā reģionālais NVO resursu centrs ar filiāli Saldū (finansējuma trūkuma dēļ filiāle aizvērta 2009.gadā).
 • 2012.gadā iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā.
 • 2014.gadā biedrība sāk administrēt projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem „Iesaisties Kurzemē”, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.
 • 2015.gada rudenī biedrības vadības birojs savu darbu sāk Kuldīgā, bet no 2017.gada arī biedrības juridiskā adrese tiek reģistrēta Kuldīgā.
 • 2018.gadā biedrība kā viens no Latvijas NVO konsorcija dalībniekiem izvēlēta par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta Aktīvo pilsoņu (NVO) fonda programmas administratoru Latvijā periodam 2014-2021.
 • 2018.gadā noteikti divi biedrības biedru statusi 
  • Pilntiesīgs biedrs – ar savu tiešu darbību un/vai līdzekļiem sekmē Biedrības mērķa sasniegšanu un interešu aizstāvēšanu. Pilntiesīgajam biedram ir balsstiesības un no to vidus tiek ievēlēta biedrības valde;
  • Resursu biedrs – atbalsta biedrības pastāvēšanas nepieciešamību un tās darbības mērķi, saņem un izmanto biedrības sniegtos pakalpojumus un resursus, sniedz ieteikumus, kāds atbalsts un pakalpojumi nepieciešami pilsoniskās sabiedrības attīstībai, konsultē Biedrību tās mērķu sasniegšanai. Biedrības resursu biedram nav balstiesību un to nevar ievēlēt Biedrības valdē.