2015: Ieklausies, mācies un dari!

Biedrība “Kursas raksti” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Ieklausies, mācies un dari!”, lai izglītotu, informētu, iedrošinātu biedrības aktīvai darbībai no Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada, kā arī šo novadu iedzīvotājus, kuri tikai domā par nevalstiskās organizācijas dibināšanu, aicinot aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā un brīvprātīgajā darbā.

Kursas raksti

Projekta aktivitātes uzsākās 2015. gada septembrī, kad biedrība kopā ar laikrakstu “Kurzemnieks” izstrādāja aptaujas anketu, lai noskaidrotu Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada iedzīvotāju viedokļus par NVO.  Anketā bija jautājumi par iesaistīšanos brīvprātīgo darbā vai nevalstiskajā organizācijā, kādā veidā sabiedrībā popularizēt labdarību un mecenātismu, kādas aktīvākās NVO novados varat nosaukt u.c. Anketa tika publicēta divos laikraksta „Kurzemnieks” numuros, kā arī ievietota laikraksta mājas lapā, Kurzemes NVO atbalsta centra un pašvaldību mājas lapās. Uz anketu tika saņemtas 54 respondentu atbildes un no tām izrietošais secinājums – sabiedrībai, arī jauniešiem, ir maza nojausma par to, kas ir NVO, ko tās dara un kādēļ būtu vajadzīgas.

Kā nākamā aktivitāte bija neformāla diskusija nelielā lokā par NVO sūtību, kura norisinājās laikraksta “Kurzemnieks” redakcijas telpās 28. oktobrī, žurnālistes Inguna Spuleniece vadībā. Tās mērķis bija noskaidrot biedrību un nodibinājumu darbības dažādus aspektus, traucējošos apstākļus, lai meklētu ceļu uz sadarbību vienai ar otru, kā arī ar pašvaldību un valsts institūcijām. Diskusiju dalībnieki apmainījās ar informāciju, izklāstīja savu projektu pieredzi, ieteica, kas jāņem vērā, lai biedrības darbība būtu veiksmīga. Sarunā piedalījās Evita Pētersone (biedrība „Dabas spēka aģentūra”/ Kuldīgas novada pašvaldība), Inese Ivāne („Ventas krasti”), Māra Rozentāle (Etniskās kultūras centrs „Suiti”), Laila Liepiņa („Kursas raksti”/laikraksts “Kurzemnieks”).  Diskusija deva atbildi uz jautājumiem – kāpēc vajadzīgas biedrības, kā tās sadarbojas ar pašvaldībām, kā izmanto projektu iespējas. Publikācija lasāma laikrakstā „Kurzemnieks” 2015. gada 6. novembra numurā.

Uz semināru „NVO – laba iespēja!” tika aicināti Skrundas, Kuldīgas, Alsungas novadu biedrību pārstāvji, Skrundas un Kuldīgas pašvaldību darbinieki, kā arī viesi no Kazdangas. Pasākumu atklāja Inguna Spuleniece („Kursas raksti”), pēc tam uzstājās pašvaldību pārstāvji, kuri pastāstīja par iespējamo atbalstu novadu nevalstiskajām organizācijām. Pieredzē dalījās Māra Tīmane no Kazdangas, Māra Rozentāle no Alsungas un Antra Petrevica no Kuldīgas. Ar jaunumiem LEADER programmā iepazīstināja biedrības „Darīsim paši!” padomes priekšsēdis Klāvs Svilpe. Daudz informācijas varēja gūt no „Kurzemes NVO atbalsta centra” priekšsēdētājas Ineses Siliņas. Biedrības „Kūrava” vadītāja Ina Celitāne prezentēja filmiņu par vēsturiskās ēkas, kurā darbojas „Kūrava”, likteni. Informāciju sniedza arī biedrības „Fonds Mamma mammai” vadītāja Bonija Lasmane.Pasākums notika 6. novembrī Kuldīgas Mākslas namā, kurā piedalījās 33 dalībnieki. Seminārs deva iespēju iepazīties, satikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, uzzināt daudz jauna, mācīties, gan uzklausot priekšlasījumus, gan piedaloties neformālās sarunās.

Kā noslēdzošā projekta aktivitāte sekoja septiņu publikāciju cikls laikrakstā Kurzemnieks: 19. augustā tika stāstīts par projektiem, kuri guvuši atbalstu projektu konkursā „Iesaisties Kurzemē!”, 5. un 12. oktobrī tika publicēta aptaujas anketa par NVO, 30. oktobrī – aicinājums piedalīties 06.11. seminārā „NVO – laba iespēja!”, 6. novembrī publicēts raksts no rīkotās diskusijas, bet atspoguļojums par semināru publicēts 9. un 23. novembrī.

Projekts īstenots no 01.09.2015. līdz 24.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 497,35 finansējumu.

Projekta vadītāja Laila Liepiņa, tālrunis 26019456, e-pasts: ejupamezu@gmail.com