Izsludināti projektu konkursi apakšprogrammā ”Jaunatnes atbalsta sistēmas”

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra izsludina projektu konkursus ES programmas „Jaunatne darbībā” 4. apakšprogrammā projektu veidos: 

 – Partnerības (iesniegšanas termiņš 17. septembris)

 – Jauninājumus un kvalitāti veicinoši projekti (iesniegšanas termiņš 3. septembris)


Projekti PARTNERĪBAS

Šie projekti atbalsta partnerību ar reģionālām vai vietējām valsts iestādēm vai citiem pārstāvjiem, kas Eiropas līmenī darbojas jaunatnes jomā, lai attīstītu ilgtermiņa projektus, kuros apvienoti dažādi ES programmas “Jaunatne darbībā” pasākumi.

Šī atbalsta mehānisma mērķis ir Izpildaģentūras starpniecību sekmēt sinerģiju un sadarbību starp Eiropas Komisiju un dažādām organizācijām, kas darbojas jaunatnes lietu jomā, lai, apvienojot resursus un pieredzi, palielinātu programmas ietekmi un tā aptvertu arvien lielāku programmā iesaistīto skaitu.

Projektā ir jāiekļauj darbības, kuru mērķis nav gūt peļņu, bet kuras ir saistītas ar jaunatnes jomu un neformālo izglītību.

Projektus var iesniegt:
-reģionālā vai vietējā valsts iestāde,
-reģionālo un/vai vietējo valsts iestāžu apvienība vai tīkls,
-Eiropas teritoriālās sadarbības grupa,
-bezpeļņas organizācija, kas Eiropas līmenī aktīvi darbojas jaunatnes jomā (ENGO) un kam ir dalīborganizācijas vismaz astoņās programmas “Jaunatne darbībā” valstīs,
-uzņēmums, sabiedrība vai peļņu gūstoša organizācija, kas darbojas jaunatnei labvēlīgas korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Projekta ietvaros var notikt:
-starptautiskā jauniešu apmaiņa,
-nacionāla vai starptautiska jauniešu iniciatīva,
-Eiropas Brīvprātīgais darbs,
-apmācības un sadarbības tīklu veidošana.

Pieteikšanās termiņš2012. gada 17. septembris.
Projektu uzsākšana: no 2013. gada 1. marta – 2013. gada 1. septembrim
Projektu ilgums: līdz 24 mēnešiem
Finansējums: katram projektam piešķirtā maksimālā dotācija nepārsniedz EUR 100 000.

Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_6_en.php


JAUNINĀJUMUS UN KVALITĀTI VEICINOŠI PROJEKTI

Projektu konkursā tiks atbalstīti projekti, kuru mērķis ir ieviest, īstenot un veicināt novatoriskus un kvalitatīvus elementus neformālajā izglītībā un darbā ar jaunatni.

Šie novatoriskie aspekti var attiekties uz:

  • saturu un mērķiem saskaņā ar Eiropas sadarbības sistēmas jaunatnes jomā izstrādi un programmas “Jaunatne darbībā” prioritātēm, un/vai ;
  • izmantoto metodiku, kas ievieš jaunas idejas un pieejas neformālās izglītības un jaunatnes jomā.

Projektā ir jāiekļauj darbības, kuru mērķis nav gūt peļņu un kuras ir saistītas ar jaunatnes jomu un neformālo izglītību. Projektus var iesniegt bezpeļņas organizācijas vai tīkli, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā.

Šīs organizācijas vai tīkli var būt:
-jaunatnes nevalstiskās organizācijas,
-reģionālās vai vietējās valsts iestādes.
(Tas attiecas gan uz iesniedzējām organizācijām, gan partnerorganizācijām).

Pieteikšanās termiņš2012. gada 3. septembris
Projektu uzsākšana: no 2013. gada 1. janvāra – 2013. gada 30. aprīlim
Projektu ilgums: no 12 – 18 mēnešiem
Finansējums: kopējais maksimālais atbalsts nevar pārsniegt EUR 100 000.

Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_4_en.php

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru