Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2019.g II cet. Kurzemes reģionā

2019.gada otrajā ceturksnī (aprīlis-jūnijs) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 36 jaunas biedrības un 1 nodibinājums, kā arī likvidētas 2 biedrības. Bet 23 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos.

 

 Att. Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2019.g. 1.cet2

 

Arī otrajā ceturksnī proporcionāli vairāk biedrības ir dibinātas Liepājas pilsētā (45 %). Bet salīdzinoši ar pirmo ceturksni aktīvākas bijušas arī citas pilsētas un novadi (Kuldīga 16%, Saldus un Talsi 10 %).

 

 Att.Nr.2. Jaundibināto biedrību sadalījums pēc to juridiskās adreses

Joprojām turpinot iesākto tendenci arī otrajā ceturksnī visvairāk biedrības ir dibinātas ar mērķi apsaimniekot ēkas, kā arī dažādu brīvā laika pavadīšanas iespējas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.

 

Att.Nr.3. Jaundibināto biedrību skaits sadalījumā pēc to

statūtos norādītajiem darbības virzieniem

Informāciju apkopojusi biedrība „Kurzemes NVO centrs”, izmantojot SIA „LURSOFT” datus.