Izsludināts 2018. gada projektu konkurss “Iesaisties Kurzemē!”

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās darbības jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”. 

Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī. Pieteikšanās semināriem šeit.

 • Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino “Auseklis” 2.stāvā
 • Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu mājā, Kungu ielā 24
 • Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13

PAMATINFORMĀCIJA

Pieteikumu pieņemšana: līdz 2018.gada 30. marta plkst. 10:00, atsūtot pieteikuma dokumentus uz e-pastu konkursi@kurzemesnvo.lv
Projektu īstenošanas periods: 01.05.2018. – 25.11.2018. 
Līdzfinansējums: nav
Iesniedzamo pieteikumu skaits: neierobežots
Finansējums 1 projektam: līdz 1600 EUR

DOKUMENTĀCIJA

KONKURSA NOLIKUMS 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS (1.pielikums)

PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” (2.pielikums)

PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai “Starpkultūru dialogs” (3.pielikums)

PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai “Mazākumtautību NVO atbalsts”(4.pielikums)

BUDŽETA VEIDLAPA  (5.pielikums)

ATBALSTS PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu, tai skaitā par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā, sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties individuāli ar projektu konsultantēm Evitu Pētersoni, tel.26856983, evita.petersone@kurzemesnvo.lv vai Inesi Siliņu, tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv (nav pieejama no 13.-22.martam).

ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:

Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi* un ir vērstas uz:

 • Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 • paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 • Latvijas valstiskuma veidošanu, attīstību un saglabāšanu, t.sk. vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu pasniegšanu/izplatīšanu savā apkaimē. Piemēram:
  • veicina patriotisma un piederības izjūtu Latvijai (novadam/pilsētai/pagastam);
  • veicina iedzīvotājos zināšanas un izpratni par Latvijas valsts veidošanos, dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām, t.sk., saistītajiem nozīmīgākajiem notikumiem;
  • veicina sabiedrības iniciatīvas un līdzdalību savas apkaimes dzīves uzlabošanā;
  • veicina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par valsts/pašvaldības pārvaldi, līdzdalības iespējām un to nozīmi;
  • veicina iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās, valsts/pašvaldības darba procesos;
  • citas atbilstīgas aktivitātes.

*Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma

Jomā „Starpkultūru dialogs” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

 • savstarpējas izpratnes veidošanu Kurzemē starp/par dažādu tautību, kultūru pārstāvjiem.
 • stereotipu mazināšanu Kurzemē par dažādām kultūrām, tautībām, to pārstāvjiem.

Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

 • Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
 • Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 • Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu;
 • Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu.

Projektu ietvaros nevar tikt īstenoti:

 • ideoloģiska, politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumi;
 • amatieru un profesionālā sporta pasākumi (izņemot, ja pasākums ir kā līdzeklis mērķa sasniegšanai);
 • pasākumi, kas daļēji tiek finansēti citu projektu ietvaros.

Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.