Projekts “KOPA/Kopienu pārdomāta attīstība”

Kurzemes NVO centrs piedalās vietējo rīcības grupu (VRG) sadarbības projekta “KOPA/Kopienu pārdomāta attīstība” īstenošanā.

Četras vietējās rīcības grupas jeb partnerības: Pierīgas partnerība, Cēsu rajona lauku partnerība, biedrība “Darīsim paši!” un PPP biedrība “Zied Zeme” īsteno LEADER sadarbības projektu “KOPA/Kopienu pārdomāta attīstība”. 

Divu gadu garumā 32 lauku teritoriju kopienas iesaistīsies projekta “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” aktivitātēs, meklējot un īstenojot praktiskus risinājumus saviem izaicinājumiem. Projekta mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi.

 

“Projektā “KOPA” mēs aicināsim Latvijas lauku kopienu iedzīvotājus meklēt jaunus veidus, kā risināt savas problēmas un domāt “ārpus rāmjiem”. Mūsu vēlme ir tuvināt lauku kopienas “Viedo ciemu” idejai, veicināt spējas izmantot pieejamos resursus un savstarpēji sadarboties,” stāsta biedrības “Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja un projekta idejas autore Alīna Lukjanceva.

Projekta ietvaros tiks organizētas apkaimes darbnīcas partneru darbības teritorijās, kas aptver 17 Latvijas novadus. Darbnīcu laikā vietējie iedzīvotāji apzinās un praktiski risinās aktuālos jautājumus un izaicinājumus savās kopienās.

Projekta laikā tiks organizētas kopienu līderu apmācības, pieredzes braucieni, apzināti un elektroniski fiksēti iesaistīto kopienu resursi, izveidoti video stāsti par kopienu aktivizēšanu, kā arī izveidots informatīvs materiāls par kopienu aktivizēšanu un iesaisti.

Kurzemes NVO centrs šī projekta ietvaros būs Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu kopienu atbalstītājs. NVO centrs sadarbībā ar vietējiem līderiem pagastos un pilsētas ielās organizēs iedzīvotāju darbnīcas, kuru rezultātā tiks izprastas viņu vajadzības, kā arī iedzīvotāji tiks stiprināti, lai paši varētu šīs vajadzības apmierināt. “Mēs ikviens gribam dzīvot labāk. Pretstatus tam, lai gaidītu, ka kāds cits uzlabos mūsu dzīves, mēs varam to darīt paši, jo īpaši, sadarbojoties – kopā ir spēks. Projekts “KOPA” būs kā papildus atbalsts aktīvajiem cilvēkiem,” uzsver Kurzemes NVO centra valdes locekle Elīna Immere.