2014: Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā

dundaga 10”Dundagas Vidusskolas Atbalsta Biedrības” projekts ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’ tika realizēts no 2014. gada 1. augusta līdz 30.oktobrim, Dundagas novadā, Dundagā.

Īstenotā projekta mērķis: stiprināt Dundagas novada vidusskolas vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanas un pilnveidojot prasmes, tās nostiprinot vienojošā Ģimeņu dienas pasākumā.

Projekta galvenās aktivitātes: 3 semināri – vecākiem, pedagogiem, vecākiem un pedagogiem kopā, un projekta noslēgumā kopīgs pasākums ‘’Ģimeņu diena’’. To laikā tika apspriestas vecāku, skolēnu un skolas intereses, atšķirīgās domāšanas, nostāju nianses, tika inscinēta iejušanās citu iesaistīto lomās un veicināta kopīgā sadraudzība un komandas būtība. Noslēguma pasākuma ”Ģimenes diena” bijis kā vēl viens pierādījums, ka arī ģimene ir kā komanda, un, ka tā pat kā ģimenē arī skolas dzīvē, ikdienā ikvienam iesaistītajam ir nepieciešams atbalsts.

Aicinām iepazīties ar semināru saturu un ‘’Ģimenes dienas’’ norisi.

bilde dundaga 1Seminārs pedagogiem par tēmu „Pedagoga loma un ietekme modelī vecāks – skolnieks – skola”
Seminārs norisinājās 21.augustā, Dundagas vidusskolā, un tajā piedalījās 17 Dundagas vidusskolas pedagogi. Semināra ietvaros tika apskatīt modelis ‘’vecāks-skolnieks-skola’’, pedagogu loma tajā, un klasiskās pieļaujamās kļūdas, kā arī katra modeļa dalībnieka (vecāka, skolnieka, skolas) uztveres un komunikācijas nianses. Semināra laikā notika ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās nodarbības, kā, piemēram, simulētu situāciju izspēlēšana.

Interesanti: seminārā piedalījās par 7 pedagogiem vairāk, kā tika plānots

dundaba bilde 2Seminārs vecākiem par tēmu „Vecāka loma un ietekme modelī vecāks – skolnieks – skola”
Seminārs norisinājās 11.septembrī, Dundagas vidusskolā, un tajā piedalījās 21 Dundagas vidusskolas skolēnu vecāks. Semināra ietvaros tika apskatīts modelis ‘’vecāks- skolnieks- skola’’, vecāku loma tajā un visbiežāk pieļaujamās kļūdas. Tika runāt par to, kā iespējams veidot pozitīvu sadarbību ar skolu. Arī šī semināra ietvaros ar klausīšanos un mācīšanos vien bija par maz, tādēļ vecāki tika aicināti iejusties dažādās lomās un iesaistīties dažādu situāciju izspēlēšanā.

Interesanti: piedalījās par vienu vecāku vairāk, kas vēlreiz apstiprina tēmas aktualitāti un nozīmīgumu

bilde dundaga 3Seminārs vecākiem un pedagogiem par tēmu „Bērns centrā – kopēja sadarbība bērna labā”
Seminārs norisinājās 25.septembrī, Dundaga vidusskolā un tajā piedalījās 18 Dundagas vidusskolas pedagogi un 20 Dundagas vidusskolas bērnu vecāki. Semināra ietvaros tika runāts par visu iepriekš apskatītā modeļa dalībnieku loma un sadarbība ir ļoti nozīmīga, jo tai ir vienots mērķis – skolēna nepieciešamo zināšanu iegūšana dzīves uzsākšanai, vēlreiz apstiprinot faktu, ka visi iesaistītie ir komanda. Arī kopīgā semināra ietvaros dalībniekiem, vecākiem un pedagogiem, tika dota kopīga iespēja iesaistīties dažādu situāciju izspēlēšanā, iejūtoties dažādās lomās.

Interesanti: katrs no semināriem ilga 4 stundas

dundaga 7Noslēguma kopīgais pasākums ‘’Ģimeņu diena’’
Pasākums ‘’Ģimeņu diena’’ norisinājās 11.oktobrī, Dundagas apkārtnē, kura ietvaros 21 komanda tika aicinātas piedalīties orientēšanās sacensībās ‘’Vai Tu pazīsti Dundagu?’’, kuras laikā tām bija jāatrod 14 kontrolpunkti un jāizpilda tur atrodamie uzdevumi. Katrai komandai tika izdalīta vēstures skolotāja, Imanta Brusbārža veidotā  orientēšanās karte. Pēc pasākuma visiem tā dalībniekiem bija iespēja vērot ielu vingrotāju šovu Dundagas jauniešu izpildījumā, uzzināt orientēšanās sacensību uzvarētājus, kā arī visiem kopā baudīt gardu mielastu.

Interesanti:
pasākumā piedalījās par 150 cilvēkiem vairāk kā plānots

dundaga bilde 5dundaga bilde 4

Organizatori vēsta, ka projekts tika īstenots labāk kā cerēts, ko pierāda necerēti lielais dalībnieku skaists, tika veicināta vecāku un pedagogu sadarbība Dundagas novadā, kā arī tika pilnveidotas un apgūtas zināšanas par izglītojošām un sadarbību veicinošām aktivitātēm, kas veiksmīgi tika izdarīts semināru laikā un noslēguma vienojošā pasākumā ‘’Ģimenes diena’’.

Projekta publikācijas atrodamas arī:
-Laikrakstā ‘’Talsu vēstis’’
-Dundagas novada pašvaldības izdevumā ‘’Dundadznieks’’
-Sociālajā tīklā www.facebook.com ŠEIT un ŠEIT
-Sociālajā tīklā www.draugiem.lv ŠEIT
Video  sižets par ”Ģimenes dienu” pieejams ŠEIT

”Dundagas Vidusskolas Atbalsta Biedrības” projekts ”Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo