Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinājis pieteikšanos divos konkursos

Līdz 2021. gada 6. septembra plkst. 14:00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) ir iespēja iesniegt savus pieteikumus divos aktuālos konkursos Stratēģisko projektu konkursā un Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursā.

Abos konkursos var pieteikties organizācijas, kuras ir reģistrētas līdz 2018. gada 6. septembrim (t.i. darbojas vismaz 3 gadus) un kuru darbības fokuss atbilst vienai no AIF atbalstāmajām darbības jomām:

 • demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība;
 • cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, novēršot jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
 • sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana.

Svarīgi, ka organizācija ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus.

Stratēģisko projektu konkursā startē projekti uz 24-30 mēnešiem ar konkrētām aktivitātēm un tām plānoto budžetu. AIF grants projektiem ir no 40 000 līdz 105 000 EUR. Konkursa ietvaros tiks atlasīti tādi projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt. Projekti jāīsteno laika periodā no 01.11.2021 līdz 30.04.2024.

Tā kā finansējuma apmērs ir gana apjomīgs, pieteicēja organizācijas vidējam apgrozījumam pēdējos trīs gados (2018.-2020.) ir jābūt 20 000 eiro, kas parāda, ka organizācija ir pieredzējusi darbībās ar lielāka apjoma finansēm.

Savukārt Ilgtermiņa darbības atbalstam organizācijas nepiesaka konkrētus projektus (nav konkrētas aktivitātes un precīza budžeta). Šī konkursa rezultātā ar AIF piešķīrumu 100 000 EUR apmērā tiks atbalstītas septiņas pieredzējušas un finansiāli spēcīgas organizācijas, kuru vidējais gada apgrozījums ir vismaz 80 000 eiro un tām ir vairākgadu darbības plāni (stratēģijas).  Piesakoties šim atbalstam būs jāiesniedz spēkā esošs organizācijas vairākgadu darbības plāns, kura kopējais ilgums ir vismaz 3 gadi. Svarīgi, ka  organizācijas pamatdarbība un vairākgadu darbības plāns atbilst un ir nozīmīgā mērā saistītai ar AIF programmas “Demokrātijas kultūra” mērķa un vismaz viena rezultāta sasniegšanu, kā arī organizācijai jau ir vismaz viena gada pieredze sava darbības plāna īstenošanā laika posmā tieši pirms tiek iesniegts pieteikums, tas nozīmē, ka organizācijai ir jābūt pieredzei kādā no demokrātijas kultūras virzieniem.

Organizācijām, kas piešķīrumu saņems, tas būs jāizlieto 2022. un 2023. gadā, par izlietojumu atskaitoties ar savas organizācijas gada pārskatiem un nodrošinot Aktīvo iedzīvotāju fondam pilnu piekļuvi informācijai, kas raksturo organizācijas saturisko un finansiālo darbību.

Šāds konkurss tiek pilotēts jeb izmēģināts pirmo reizi.

Pieteikumus var iesniegt Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.

Biedrības “Kurzemes NVO centrs” priekšsēdētāja un AIF reģionālā koordinatore–konsultante Elīna Futraka aicina: “Zinu, ka Kurzemes reģionā aktīvi un jaudīgi darbojas vairākas biedrības un nodibinājumi ar lielu potenciālu. Aicinu šīs organizācijas kļūt par Aktīvo iedzīvotāju fonda sadarbības partneriem, lai stiprinātu demokrātijas un cilvēktiesību jautājumus. Kopā mums būs vieglāk veidot atvērtāku sabiedrību vietās, kur dzīvojam, strādājam un atpūšamies.”

Organizācijām ir un būs pieejams atbalsts pieteikumu sagatavošanai.

Informatīvie semināri:

 • Stratēģisko projektu informatīvā semināra ieraksts ir pieejams  www.activecitizensfund.lv sadaļā “Resursu krātuve”.
 • 2021. gada 16. jūlijā  plkst. 10.00 ZOOM platformā notiks informatīvais seminārs par Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu, kuru vadīs AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš. Pieteikšanās semināram līdz 16. jūlija plkst. 8.00. https://ej.uz/IDA_sem.

Nodarbības grupās:

 • Stratēģisko projektu darbnīcas, kuru laikā dalībnieki varēs identificēt savas organizācijas darbu un tās atbilstību AIF mērķim un programmām “Demokrātijas kultūra” un “Cilvēktiesības”, apzināties savus un organizācijas esošos resursus un veidu, kā tos stratēģiski pielietot organizācijas mērķu sasniegšanai kombinācijā ar AIF stratēģisko projektu konkursa iespējām, kā arī strukturēt un fokusēt savas vēlmes, vajadzības un esošās idejas atbilstoši stratēģisko projektu konkursa nosacījumiem.
 • klātienē: un 23. jūlijā, plkst. 09.30 Alberta ielā 13, Rīgā (programmā “Demokrātijas kultūra”) un plkst. 15.00 (programmā “Cilvēktiesības”). Tikai vakcinētām un/vai COVID-19 izslimojošām personām.
 • ZOOM: , 20., 22. jūlijā plkst. 10.00 (programmā “Demokrātijas kultūra”) un plkst. 15.00 (programmā“Cilvēktiesības”).

Pieteikšanās jebkurai darbnīcai elektroniski https://ej.uz/AIF_IdejuDarbnicas  (pieteikumu pieņemšana darbnīcai tiek slēgta 48h pirms tās norises sākuma).

 • Jautājumu un atbilžu pēcpusdiena Ilgtermiņa darbības atbalsta pieteikumu sagatavotājiem klātienē jūlijā pl. 14.00 – 16.00 Rīgā. Pieteikšanās līdz 26.jūlijam https://ej.uz/IDA_pecpusdiena.

Individuālas konsultācijas:

 • Bezmaksas individuālas konsultācijas Zoom platformā vai klātienē pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.
 • Kurzemē informācijas punkts atrodas Liepājas ielā 8, Kuldīgā. Konsultācijas tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, rakstot uz e-pastu elina@kurzemesnvo.lv vai zvanot 27111252.

 

Vairāk informācijas par konkursiem un pieejamo atbalstu pieteikumu sagatavošanai atradīsiet AIF mājas lapā: www.activecitizensfund.lv

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.


Papildu informācijai:
Elīna Futraka

Aktīvo iedzīvotāju fonda reģionālā koordinatore-konsultante
Tālrunis: 27111252
E-pasts: elina@kurzemesnvo.lv