"Iesaisties Kurzemē!" 2018.gada rezultāti

Publicēšanas datums 18 Aprīlis 2018

KM KNVOAC

2018.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 40 projektu pieteikumi no 11 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk projektu pieteikumu tika saņemti no Talsu novada (10 projekti) un Liepājas pilsētas (7projekti). 

Apstiprināti 18 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem un par to ietvaros paveiktajiem galvenajiem darbiem lasiet ŠEIT.

Lasīt tālāk: "Iesaisties Kurzemē!" 2018.gada rezultāti

Noslēgusies "IESAISTIES KURZEMĒ!" 2018.gada projektu pieņemšana!

Publicēšanas datums 04 Aprīlis 2018

iesaisties-kurzeme-paldiesNoslēgusies Kurzemes pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu, starpkultūru dialoga un mazākumtautību NVO atbalsta konkursa "IESAISTIES KURZEMĒ!" projektu pieņemšana!

Kopumā esam saņēmuši 40 projektu pieteikumus, kuru iesneidzēji darbojas 11 Kurzemes pašvaldību teritorijas:

 • 23 pieteikumus pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā
 • 10 pieteikumus starpkultūru dialoga jomā
 • 7 pieteikumus mazākumtautību NVO atbalsta jomā!

Veiksmi visiem un gaidām rezultātus!

Konkursu jau piekto gadu finansē LR Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem un administrē Kurzemes NVO atbalsta centrs!

Arī šogad mūsu darbības atbalstam tiek īstenots projekts "Atbalsts Kurzemes NVO 2018"

Publicēšanas datums 03 Aprīlis 2018

SIFKurzemes NVO atbalsta centrs ir saņēmis finansējumu 14769,20 EUR apmērā projekta "Atbalsts Kurzemes NVO 2018"  īstenošanai Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā projektu konkursā "NVO fonds". Projekts tiks īstenots, attiecīgi Kurzemes NVO atbalsta centra darbs tiks mērķtiecīgi stiprināts līdz š.g. oktobra beigām.

Projekta būtība ir stiprināt biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta KNVOAC pamatdarbība un veicināta tā attīstība, finansu piesaistes avotu dažādošana, zināšanu papildināšana par NVO sektoru Kurzemē un Latvijas NVO centru darbību, kā arī tiks sniegts atbalsts Kurzemes NVO, stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Plānotas vismaz šādas aktivitātes:

 • KNVAOC attīstības virzienu un prioritāri attīstāmo pakalpojumu noteikšana 2018-2021, to ieviešana, KNVOAC vizuālās identitātes aktualizācija 
 • KNVOAC cilvēkresursu kapacitātes celšana (vismaz 4 apmācības, katra 1-3 dienu garumā)
 • Vismaz 5 Latvijā strādājošu NVO centru iepazīšanas, sadarbības attīstības vizītes
 • Vismaz 5 Kurzemes NVO klātienes iepazīšanas un sadarbības partneru loka paplašināšanas vizītes
 • KNVOAC informācijas tīkla uzturēšana un pilnveide
 • Kurzemes NVO konsultēšana un izglītošana (vismaz 3 apmācību semināri vismaz 3 novados, vismaz 8 NVO darbam noderīgu dokumentu paraugu izstrāde, vismaz 20 konsultācijas)
 • Neformālās pilsoniskās izglītības programmas “Saproti valsti” lektoru sagatavošana un vismaz 5 nodarbību norise

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie biedrībs priekšsēdētājas Ineses Siliņas, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv

 

Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Publicēšanas datums 02 Marts 2018

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". 

Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī. Pieteikšanās semināriem šeit.

 • Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino "Auseklis" 2.stāvā
 • Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu mājā, Kungu ielā 24
 • Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13

Lasīt tālāk: Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Svinam vispasaules NVO dienu!

Publicēšanas datums 27 Februāris 2018

Apsveicam NVO sektora pārstāvjus svētkos!

7

Lasīt tālāk: Svinam vispasaules NVO dienu!

Aktualitātes projekta "Promoting Third Age Education" īstenošanā

Publicēšanas datums 24 Februāris 2018

P3ae 1Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa un aktivitāšu koordinatore Santa Birzniece 22.-23. februārī Lietuvā piedalījās Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” partneru ceturtajā klātienes tikšanās sanāksmē.

 P3ae ansamblis

Papildu projekta ieviešanas jautājumu pārrunāšanai un tuvāko aktivitāšu plānošanai, viesojāmies Krētingas rajona izglītības centrā un tikāmies ar nevalstisko organizāciju – Krētingas trešās paaudzes universitāti, kura Krētingā īsteno Third Age Learning pieeju, tādējādi paaugstinot senioru dzīves kvalitāti. Gūtās atziņas ir jaunas un pārdomu rosinošas.

Lai arī daudzviet pasaulē izglītības jomā strādājošie darbojas Third Age Education vai Third Age Learning ietvarā, ko varētu dēvēt par īpašu pieeju mūžizglītības aktivitātēm vecākiem cilvēkiem/senioriem, pie mums, Latvijā, šāda pieeja izglītības jomā neeksistē. Šobrīd vien par ko attāli līdzīgu varētu dēvēt aktīvāko senioru biedrību tematiskos interešu klubiņus, bet to mērķis, darbības struktūra un organizatoriskais ietvars ir būtiski atšķirīgs. Savukārt daudzās pasaules valstīs pastāv pat tā sauktās “Third Age universitātes”, kas veido starptautisku kustību ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti novecojot un vecumdienās. Vairāk par šo var lasīt https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age

DSC01704
Projekta partneri sarunā ar nevalstiskās organizācijas Krētingas Third Age Asociācijas pārstāvjiem

Lai Kurzemes NVO atbalsta centa darbinieki, brīvprātīgie pieredzējušu starptautisko kolēģu vadībā labāk izprastu Third Age Education būtību un tās principus, kā arī lai iesaistītos on-line kursu izstrādē un to popularizēšanā vecāka gadagājuma personām (50+), jau kopš 2016.gada esam iesaistījušies projekta “Promoting Third Age Education” īstenošanā. Projekta idejas autors ir Latvijas biznesa konsultāciju un mācību centrs Latconsul sadarbībā ar pieredzes bagāto Slovēnijas Third Age universitāti, Spānijā bāzēto izglītības centru DomSpain un Krētingas rajona izglītības centru kā aizsācēju Third Age Education pieejai Krētingā.

Projekta būtība, sadarbojoties partneriem no 4 valstīm, ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību, vienlaicīgi popularizējot Third Age Learning principus

Līdz aprīļa beigām tiks pabeigtas visas svarīgākās projekta aktivitātes, savukārt maijā un jūnijā katrs partneris savā valstī ar projekta rezultātiem iepazīstinās visus interesentus – gan organizācijas un speciālistus, kas izglītības vai brīvā laika pavadīšanas jomā strādā ar pieaugušajiem, t.sk. pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem, gan pieaugušo izglītotājus, gan arī pašus pieaugušos, kuri vēlētos paplašināt savas zināšanas par pasaules pieredzēm un izmēģināt mūsu projekta ietvaros tapušos e-kursus.

Kurzemes NVO atbalsta centrs šo projekta rezultātu noslēguma pasākuma plāno organizēt jūnija sākumā Kuldīgā, par ko atsevišķi informēs un uzaicinās jomas interesentus un pārstāvjus.

 

Par patiesā labuma guvēju noteikšanu NVO

Publicēšanas datums 08 Februāris 2018

Informējam par izmaiņām likumdošanā, kas  skar arī biedrību un nodibinājumu darbību!

izsaukuma zime

Pērn (09.11.2017.) stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz, ka visām juridiskajām personām, tai skaitā BIEDRĪBĀM un NODIBINĀJUMIEM, ir jāsniedz informācija Uzņēmuma reģistram par tā patiesā labuma guvējiem (PLG), norādot konkrētus vārdus, uzvārdus, personas kodus. Informācija tiek sniegta, aizpildot veidlapu „Pieteikums informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai”.

Ņemot vērā, ka biedrību un nodibinājumu darbība parasti nav vērsta kādas konkrētas personas labuma gūšanai, bet gan visas sabiedrības interesēs, ir teju neiespējami noskaidrot patiesā labuma guvēju un tādu pamatā arī nav. Arī valdes locekļi nav patiesā labuma guvēji, jo valde ir vēlēta no biedru vidus, lai  organizētu biedrības darbu un sasniegtu biedrības mērķus. Bet biedri ir domubiedri, kas apvienojušies mērķa sasniegšanai, kuram, saskaņā ar biedrību un nodibinājumu likumu, nav peļņas gūšanas rakstura. Protams, var būt situācijas, kad biedrība tiek dibināta varas veidošanas, koncentrēšanas un izmantošanas nolūkos, bet šāda situācija varētu būt salīdzinoši ļoti retos gadījumos. Tātad lielākajā daļā situāciju nav iespējams noteikt biedrību un arī nodibinājumu patiesā labuma guvējus.

Lai arī saskaņā ar likumu tiek teikts, ka visām juridiskajām personām ir jāsniedz informācija par patiesā labuma guvējiem, Uzņēmumu reģistra konsultanti attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem skaidro, ka:

 1. Veidlapa „Pieteikums informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai ir obligāti jāaizpilda pie jaunas biedrības vai nodibinājuma dibināšanas. Taču, ja jaunā organizācija uzskata, ka tai nav patiesā labuma guvēja, tad šajā veidlapā var tikt atzīmēts 3.punkts „Apliecinājums, ja patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams”.
 2. Visos citos gadījumos (arī pie izmaiņu reģistrēšanas) biedrības un nodibinājumi informāciju var nesniegt vispār (neiesniegt veidlapu), izņemot, ja tām tiešām ir patiesā labuma guvējs.

No 2018.g. 1.aprīļa ziņas no Uzņēmuma reģistra par patiesajiem labuma guvējiem saņems kredītiestādes, zvērināti notāri, zvērināti advokāti un citi likuma subjekti, kuriem klientu izpētes gaitā jāvērtē informācija par juridisko personu – patieso labuma guvēju.

Papildu skaidrojumu, tai skaitā attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem, lasi  Latvijas Vēstneša portālā: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292873-ka-noskaidrot-patieso-labuma-guveju/

Kurzemes NVO atbalsta centrs priekšsēdētāja  
Tel. 29811722, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kvalitatīvai dzīvei - zināšanas par aktuālo!

Publicēšanas datums 29 Janvāris 2018

pilot

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem. 

Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta "Promoting Third Age University" ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija "Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo izglītībā" ir atbilstoša reālajai dzīvei. Centāmies kursu organizēt atbilstoši metodoloģijā paustajām vadlīnijām un mūsu secinājums - metodoloģija kopumā atbilst! Kā galvenos pamatprincipus nodarbības organizēšanā un vadīšanā pielietojām:

 • Piesaisti grupai mentoru
 • Grupa ir līdz 12 personām liela
 • Izmanto dalībnieku patstāvīgo darbu un tā rezultātus, to prezentēšanu kā apmācību metodi
 • Jaunās zināšanas pasniedz, izmantojot dalībnieku dzīves pieredzē balstītus salīdzinājumus un asociācijas
 • Apmācību procesā iesaisti dalībnieku dzīves pieredzi un dalīšanos ar tām – mācīšanās vienam no otra!

Pēc nodarbību vadīšanas esam guvuši daudz pozitīvu emociju un apliecinājumu, ka pieaugušo izglītošanās jebkurā vecumā ir gan iespējama, gan vajadzīga - mūsu dalībnieki mums sniedza brīnišķīgu atgriezenisko saiti par mūsu darbu! Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka varam palīdzēt celt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, sniedzot tiem zināšanas par mūsdienās svarīgo un aktuālo! Seniori ir ļoti aktīvi, zinātkāri un pozitīvi skolēni! 

Paldies par sadarbību kursa organizēšanā Kuldīgas pensionāru biedrībai "Rumbiņa” un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centram.

Projekta „Promoting Third Age University” mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību.

Aicinām seniorus pieteikties apmācībām par sociālo tīklu lietošanu

Publicēšanas datums 10 Janvāris 2018

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centru 15.janvārī organizē vienreizēju apmācību senioriem 2h garumā par facebook un youtube lietošanu. Apmācība tiks organizēta grupas nodarbības veidā 2h stundu garumā, nodrošinot dalībniekiem individuālu atbalstu sociālo tīklu iespēju izmēģināšanai.

Senioriem soctikli2

Interesentiem jābūt pamatiemaņām darbam ar datoru un ir jābūt savam e-pastam, kas ir priekšnosacījums facebook iespēju apguvei.

Papildu informācija un pieteikšanās nodarbībai, sazinoties ar Inesi Siliņu pa tālruni 29811722. Lielas intereses gadījumā iespējams organizēt papildu grupas.

Apmācības tiek organizētas Erasmus+ projekta “Promoting Third Age University”  ietvaros, kura mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību.

Sirsnīgus Ziemassvētkus!

Publicēšanas datums 22 Decembris 2017
Sirsnīgus svētkus sirdī, ģimenē, savā kopienā, valstī un pasaulē!
Sirsnīgus Ziemassvētkus