NVO

Pamatinformācija par projektu

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansēts projekts
Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana
j
eb
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712

Projekta mērķis: Palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību.
Mērķa grupa:  50+ pieaugušie, kuri nav aktīvi darba tirgus dalībnieki un nav iesaistīti mūžizglītības aktivitātēs
Projekta īstenošanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2018.
Projekta mājas lapa:www.p3ae.eu

Lasīt tālāk: Pamatinformācija par projektu

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

P3AE mfinal conference

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa 12.-13. jūnijā Ļubļanā, Slovēnijā, piedalījās starptautiskā konferencē un pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes izglītību kā sociālu instrumentu, kas tika organizēta Erasmus+ projekta "Trešās paaudzes (50+) veicināšana" ietvaros.

Konferenci "IS THIRD AGE EDUCATION IN AGEING SOCIETY SOCIALLY ENAGAGED?" organizēja projekta Slovēnijas partneris - biedrība "Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte" un tajā ar pieredzēm par savu organizāciju darbu vecāku studentu izglītībā dalījās apmācītāji no Horvātijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Konferences laikā dalībnieki iesaistījās arī darba grupās, diskutējot par vecāku cilvēku vajadzībām mūsdienās un izglītības nozīmi viņu dzīves saturīgā piepildījumā un sociālā iekļaušanā. 

Lai arī daudzviet pasaulē ir zināma un aktīvi praktizēta vecāku cilvēku (50+) izglītības pieeja, ko apzīmē ar angļu valodas terminu “Education of the Third Age” jeb “Trešās paaudzes (50+) izglītība”, un tiek veidotas pat veselas izglītības kustības - Trešās paaudzes universitātes, Latvijā mērķtiecīga darbība šādā formātā nenotiek. Pasaules praksē "Trešās paaudzes universitātes" dibina gan nevalstiskas organizācijas, gan kā atsevišķu darbības virzienu attīsta formālās izglītības iestādes (augstskolas, izglītības centri. u.tml). Vairāk par Trešās paaudzes universitātes kustību var lasīt https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age

Latvijā vecāku cilvēku (50+) izglītība, kas visvairāk būtu pietuvināta Trešās paaudzes izglītības struktūrai, pamatā notiek senioru biedrībās to tematiskās interešu grupās, kuru darbības struktūra un organizatoriskais ietvars tomēr ir atšķirīgs no šīs kustības pamatprincipiem.  Tāpat senioru izglītības aktivitātes atsevišķu projektu un iniciatīvu veidā organizē citas organizācijas, piemēram, Lattelekom programma Pieslēdzies Latvija, atsevišķu banku organizētas apmācības par internetbankas lietošanu vai dažādi nevalstisko organizāciju projekti senioru iekļaušanai, izglītības veicināšanai, u.tml. Par vieniem no pirmajiem celmlaužiem Latvijā Trešās paaudzes universitātes pieejas īstenošanā var uzskatīt biedrību - sociālās attīstības aģnetūru "Pieci airi", kuri Krāslavā organizē senioru skolu. 

Lai popularizētu Trešās paaudzes izglītību arī Latvijā, biznesa konsultāciju un mācību centrs Latconsul, sadarbībā ar trešās paaudzes izglītības jomā pieredzes bagāto Slovēnijas organizāciju "Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte" , Spānijā bāzēto izglītības centru DomSpain un Krētingas rajona izglītības centru, kurā jau daudzus gadus darbojas Trešās paaudzes universitāte, kā arī Kurzemes NVO atbalstu centru no 2016 līdz 2018.gadam īstenoja Erasmus+ projektu "Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana". Tā ietvaros ir izstrādāts trešās paaudzes (50+) izglītotāju konceptuālais ceļvedis-rokasgrāmata, kas ir domāta kā noderīgs resurss un sniedz norādījumus un iedvesmu pedagogiem, kas iesaistās vecāka gadagājuma pieaugušo izglītībā. Tāpat nozīmīgs projekta rezultāts ir izstrādātā vietne www.p3ae.eu, kurā var apgūt 4 online kursus, kas piemēroti 50+ studentiem. Vairāk par projektu var lasīt šeit.

Projekts: Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts
"Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana"
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712
Pamatinformācija par projektu

Ar diskusiju par Trešās paaudzes izglītību Kuldīgā, noslēdzas Erasmus+ projekts

5.jūnijā Kuldīgā Kurzemes NVO atbalsta centra organizētajā pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes (50+) iedzīvotāju izglītības metodēm un diskusiju par iespējām Kuldīgas novadā attīstīt izglītības pieeju, kas pasaulē zināma kā “University of the Third Age”  jeb “Trešās paaudzes (50+) universitāte”, tikās ap 25 ieinteresēto pārstāvju - gan aktīvie seniori, pārstāvot pensionāru biedrību "Rumbiņa" un Senioru padomi, gan arī pašvaldības vadošie speciālisti izglītības jomā, vadības pārstāvji un citi interesenti.

Erasmus+ noslēgums Kuldīgā 2018

Tikšanās tika organizēta kā Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” jeb “Promoting Third Age Education” noslēguma pasākums Kuldīgā, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti gan ar projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem, gan arī uzklausīta Krāslavas Senioru skolas pieredze un aktīvi diskutēts par šādas skolas izveides nosacījumiem Kuldīgā. Kopējais secinājums - Kuldīgā šādai Senioru skolai jeb Universitātei ir visi nepieciešamie pamatresursi - telpas un aprīkojums, kur darboties; lektori, ar kuriem sadarboties un mērķauditorija - cilvēki, kuriem tas būtu saistoši. Trūkst tikai koordinatora, visu savienotāja un kūrētāja. No vienas puses ir ļoti labi, ka ārējie nosacījumi ir tik atbalstoši, no otras puses ir liels izaicinājums piesaistīt aktīvu cilvēku, kurš uz brīvprātības principiem vien šo kustību varētu iedzīvināt praksē.

Pasākums tika organizēts Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” jeb “Promoting Third Age Education” ietvaros, kurā Kurzemes NVO atbalsta centrs ir viens no 4 valstu partneriem.Projekta mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību. Projekta ietvaros tika pētīta 50+ izglītības iespējas visās dalībvalstīs, izstrādāta metodoloģija 50+ izglītotājiem, kas tika testēta pilotnodarbībās visās partnervasltīs, kā arī izstrādāti 4 online kursi, kuri pieejami projekta ietvaros izstrādātajā mājas lapā www.p3ae.eu.

 //Mūsdienās cilvēkus, atkarībā no vecuma, var iedalīt 3 paaudzēs: pirmā paaudze - līdz 30 gadiem, otrā paaudze - 30-50 gadiem, bet trešā - no 50 gadiem jeb 50+.

Jau ceturto reizi tiekas projekta "Promoting Third Age Education" partneri

P3ae 1Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa un aktivitāšu koordinatore Santa Birzniece 22.-23. februārī Lietuvā piedalījās Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” partneru ceturtajā klātienes tikšanās sanāksmē.

Papildu projekta ieviešanas jautājumu pārrunāšanai un tuvāko aktivitāšu plānošanai, viesojāmies Krētingas rajona izglītības centrā un tikāmies ar nevalstisko organizāciju – Krētingas trešās paaudzes universitāti, kura Krētingā īsteno Third Age Learning pieeju, tādējādi paaugstinot senioru dzīves kvalitāti. Gūtās atziņas ir jaunas un pārdomu rosinošas.

Lai arī daudzviet pasaulē izglītības jomā strādājošie darbojas Third Age Education vai Third Age Learning ietvarā, ko varētu dēvēt par īpašu pieeju mūžizglītības aktivitātēm vecākiem cilvēkiem/senioriem, pie mums, Latvijā, šāda pieeja izglītības jomā neeksistē. Šobrīd vien par ko attāli līdzīgu varētu dēvēt aktīvāko senioru biedrību tematiskos interešu klubiņus, bet to mērķis, darbības struktūra un organizatoriskais ietvars ir būtiski atšķirīgs. Savukārt daudzās pasaules valstīs pastāv pat tā sauktās “Third Age universitātes”, kas veido starptautisku kustību ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti novecojot un vecumdienās. Vairāk par šo var lasīt https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age

DSC01704
Projekta partneri sarunā ar nevalstiskās organizācijas Krētingas Third Age Asociācijas pārstāvjiem

Lai Kurzemes NVO atbalsta centa darbinieki, brīvprātīgie pieredzējušu starptautisko kolēģu vadībā labāk izprastu Third Age Education būtību un tās principus, kā arī lai iesaistītos on-line kursu izstrādē un to popularizēšanā vecāka gadagājuma personām (50+), jau kopš 2016.gada esam iesaistījušies projekta “Promoting Third Age Education” īstenošanā. Projekta idejas autors ir Latvijas biznesa konsultāciju un mācību centrs Latconsul sadarbībā ar pieredzes bagāto Slovēnijas Third Age universitāti, Spānijā bāzēto izglītības centru DomSpain un Krētingas rajona izglītības centru kā aizsācēju Third Age Education pieejai Krētingā.

Projekta būtība, sadarbojoties partneriem no 4 valstīm, ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību, vienlaicīgi popularizējot Third Age Learning principus

Līdz aprīļa beigām tiks pabeigtas visas svarīgākās projekta aktivitātes, savukārt maijā un jūnijā katrs partneris savā valstī ar projekta rezultātiem iepazīstinās visus interesentus – gan organizācijas un speciālistus, kas izglītības vai brīvā laika pavadīšanas jomā strādā ar pieaugušajiem, t.sk. pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem, gan pieaugušo izglītotājus, gan arī pašus pieaugušos, kuri vēlētos paplašināt savas zināšanas par pasaules pieredzēm un izmēģināt mūsu projekta ietvaros tapušos e-kursus.

Kurzemes NVO atbalsta centrs šo projekta rezultātu noslēguma pasākuma plāno organizēt jūnija sākumā Kuldīgā, par ko atsevišķi informēs un uzaicinās jomas interesentus un pārstāvjus.

Kvalitatīvai dzīvei - zināšanas par aktuālo!

pilot

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem. 

Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta "Promoting Third Age University" ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija "Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo izglītībā" ir atbilstoša reālajai dzīvei. Centāmies kursu organizēt atbilstoši metodoloģijā paustajām vadlīnijām un mūsu secinājums - metodoloģija kopumā atbilst! Kā galvenos pamatprincipus nodarbības organizēšanā un vadīšanā pielietojām:

  • Piesaisti grupai mentoru
  • Grupa ir līdz 12 personām liela
  • Izmanto dalībnieku patstāvīgo darbu un tā rezultātus, to prezentēšanu kā apmācību metodi
  • Jaunās zināšanas pasniedz, izmantojot dalībnieku dzīves pieredzē balstītus salīdzinājumus un asociācijas
  • Apmācību procesā iesaisti dalībnieku dzīves pieredzi un dalīšanos ar tām – mācīšanās vienam no otra!

Pēc nodarbību vadīšanas esam guvuši daudz pozitīvu emociju un apliecinājumu, ka pieaugušo izglītošanās jebkurā vecumā ir gan iespējama, gan vajadzīga - mūsu dalībnieki mums sniedza brīnišķīgu atgriezenisko saiti par mūsu darbu! Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka varam palīdzēt celt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, sniedzot tiem zināšanas par mūsdienās svarīgo un aktuālo! Seniori ir ļoti aktīvi, zinātkāri un pozitīvi skolēni! 

Paldies par sadarbību kursa organizēšanā Kuldīgas pensionāru biedrībai "Rumbiņa” un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centram.

Projekta „Promoting Third Age University” mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību.

„Educate the educators” – mācības pasniedzējiem

Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” (P3AE) ietvaros no 23.septembra līdz 27.septembrim Slovēnijā, Ļubļanā, Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte  („Slovenian Third Age University”) organizēja apmācību ciklu pieaugušo izglītotājiem no partnervalstīm par projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju „Conceptual guidelines for educators enganging in older adult educations".

DSC 0047

Lai paplašinātu Latvijas mūžizglītībā strādājošo zināšanas, Kurzemes NVO atbalsta centrs dalību apmācībās koordinēja Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktori Rutu Karloviču un bijušās RPIVAS rektori Dainu Voitu, kas jau iepriekš aktīvi strādājušas trešās paaudzes izglītības jomā, kā arī lektori Edīti Irbi. Kā brīvprātīgais klausītājs dalībnieku vidum pievienojās arī Kurzemes NVO atbalsta centra projekta koordinatore, Linda Blīgzna.

Metodoloģijas apmācības notika apvienojot teorētisko ar praktisko metodoloģijas pielietošanu, kur teorētiskajā daļā tika stāstīts,  kādās grupās iedalās seniori,  organizēt mācību ciklus senioriem un kādi kursu veidus piedāvāt, cik lielas veidot mācību grupas un cik bieži vēlams tām tikties. Praktiskajā daļā tika dota iespēja piedalīties Slovēnijas Trešās paaudzes Universitātes nodarbībās, lai redzētu, kā klātienē tiek strādāts ar senioru grupām. 

Projekta „Promoting Third Age Education” partneri tiekas jau trešo reizi!

Kurzemes NVO atbalsta centrs turpina piedalīties Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” īstenošanā, sadarbībā ar pieredzējušiem pieaugušo izglītotājiem no Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Lietuvas!

Trešā partneru tikšanās notika pie Slovēņu partneriem „Slovenian Third Age University” no 28.-29.septembrim, kur Kurzemes NVO atbalsta centru pārstāvēja projekta koordinatore Linda Blīgzna un Ulla Perkune. Tikšanās laikā tika apspriestas metodoloģijas apmācības un kādā veidā metodoloģiju pārbaudīt katrā no partnervalstīm. Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti katra partnera izdarītie darbi un vēl veicamie uzdevumi, finanšu stāvoklis un ieplānotas nākamas klātienes tikšanās datumi.

3tiks

T'apat partneri vienojās par projekta ietvaros izstrādājamās mājas lapas www.p3ae.eu tiešsaistes kursu niansēm –reģistrēšanās veidi, tiešsaistes kursu eksaminēšanas veids un sertifikātu piešķiršana, kā arī to izmantošanas iespējas pēc projekta beigām. 

Tikšanās noslēgumā Slovenian Third Age University sniedza ieskatu savas organizācijas darbībā, kā arī partneriem deva iespēju izmēģināt daļu no viena sava kursa apmācību programmas - iepazīt Ļubļanas pilsētas vēsturisko centru.

Projekta partneru otrā klātienes tikšanās

No 3.-4. aprīlim Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Inese Siliņa, Santa Birzniece un Elīna Immere piedalījās Erasmus+ projekta "Promoting the 3-Age Education" partneru tikšanās Spānijā, Reus pilsētā. Vairāk par projektu, tā mērķi un uzdevumiem lasi šeit.

2meeting 02

Projekta partneru otro tikšanos organizēja projekta partneri DomSpain, darba kārtībā iekļaujot ne tikai projekta progresa pārrunāšanu, tālāko darbu plānošanu, bet arī dodot iespēju iepazīt mūžizglītības aktivitātes Reusā. Visi tikšanās dalībnieki varēja izvēlēties kādu no DomSpain piedāvātajiem mūžizglītības kursiem, kurus apmeklēt un pieredzēt, kā tiek vadīts darbs ar senioriem izglītības jomā. Tāpat ar mums tikās Reus vietējā laikraksta žurnālisti, iztaujājot par darbu ar senioriem mūžizglītības jomā mūsu mītnes valstīs.

2meeting 03
Santa Birzniece (vidū) un Inese Siliņa (pirmā no labās) tiekoties ar Reus žurnālistiem

Tāpat DomSpain visiem partneriem bija noorganizējis tikšanos ar Reus pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, tai skaitā izglītības jomas vadošajiem darbiniekiem. Reus pašvaldības sēžu zālē visi partneru tikšanās dalībnieki saņēma sertifikātus par apmeklēto partneru tikšanos un uzņēma kopbildi.

2meeting 04

 

Partneru pirmā tikšanā Rīgā!

Kurzemes NVO atbalsta centrs uzsācis darbu Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas projekta "Promoting the 3-Age Education" īstenošanā, kopīgi ar partneriem no Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Projekts ilgs līdz 2018. gada 31. augustam un tā mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību. 

16.-17.decembrī Rīgā notika pirmā visu iesaistīto partneru tikšanās, lai parakstītu partnerības līgumu, pārrunātu projekta  galvenos uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un darbu sadalījumu. Projekta vadošais partneris ir SIA "Latconsul" no Latvijas un iesaistītie partneri - Kretinga Teacher Education centre (LT), Slovenian Third Age University (SL), DomSpain (ES), Kurzemes NVO atbalsta centrs (LV). Projekta ietvaros paredzēts:

Lasīt tālāk: Partneru pirmā tikšanā Rīgā!