NVO

Atbalsts Kurzemes NVO 2017

SIF

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds" projekts
Atbalsts Kurzemes NVO 2017
līguma nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/036/05

Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, tās koordinēšanu un sadarbību Kurzemē.

Projekta uzdevumi: 

 • nostiprināt organizācijas pamatdarbību, reģionālo koordinatoru darbu un celt darbinieku kapacitāti,
 • stiprināt un attīstīt KNVOAC kā NVO eksperta zināšanas un sniedzot NVO eksperta viedokli un atzinumus, t.sk. apzināt un apkopot reģiona NVO viedokļus un pārstāvēt tos pēc nepieciešamības
 • koordinēt, konsultēt un izglītot NVO un aktīvos iedzīvotājus,
 • attīstīt  Kurzemes NVO un aktīvo iedzīvotāju sadarbības, informācijas un kontaktu tīklu un aktivitātes.
 • sniegt atbalstu topošajām un esošajām Kurzemes reģiona biedrībām un nodibinājumiem

projekta mērķa grupa:

 • KNVOAC biedri, darbinieki un brīvprātīgie (~55personas) (tiešā mērķa grupa)
 • Kurzemes biedrības un nodibinājumi (~300 organizācijas) (netiešā mērķa grupa)
 • Kurzemes aktīvie iedzīvotāji un personas, kuras interesējas, plāno darboties nevalstiskajā sektorā (netiešā mērķa grupa)

Projekta aktivitātes:

 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" vadība un attīstība
 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" biedru kopsapulce un tālākās darbības prioritātes
 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" darbības popularizēšana
 • Kurzemes NVO informēšana, konsultēšana, izglītošana un koordinēšana 
 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" informācijas un kontaktu tīkla uzturēšana un pilnveide 

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv

 

Atbalsts Kurzemes NVO 2018

SIF

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds" projekts
Atbalsts Kurzemes NVO 2018
līguma nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/053/24

Projekta vispārējais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, t.sk. iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību sabiedriskajos procesos, NVO izglītošanu, koordinēšanu, informēšanu.

Projekta tiešais mērķis: Stiprināt KNVOAC institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību.

Projekta mērķa grupa: “Kurzemes NVO atbalsta centrs” darbinieki, valde, biedri, Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, aktīvie iedzīvotāji, jaunieši

Projekta aktivitātes: ar šī projekta palīdzību tiks nodrošināta KNVOAC pamatdarbība un veicināta tā attīstība, finansu piesaistes avotu dažādošana, zināšanu papildināšana par NVO sektoru Kurzemē un Latvijas NVO centru darbību, kā arī tiks sniegts atbalsts Kurzemes NVO, stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Projekta nozīmīgākās aktivitātes un to rezultāti, papildu pamatdarbības nodrošināšanai:

 • KNVOAC attīstības virzienu un prioritāri attīstāmo pakalpojumu noteikšana 2018-2021, to ieviešana, KNVOAC vizuālās identitātes aktualizācija 
 • KNVOAC cilvēkresursu kapacitātes celšana (vismaz 4 apmācības, katra 1-3 dienu garumā)
 • Vismaz 5 Latvijā strādājošu NVO centru iepazīšanas, sadarbības attīstības vizītes
 • Vismaz 5 Kurzemes NVO klātienes iepazīšanas un sadarbības partneru loka paplašināšanas vizītes
 • KNVOAC informācijas tīkla uzturēšana un pilnveide
 • Kurzemes NVO konsultēšana un izglītošana (vismaz 3 apmācību semināŗi vismaz 3 novados, vismaz 8 NVO darbam noderīgu dokumentu paraugu izstrāde, vismaz 20 konsultācijas)
 • Neformālās pilsoniskās izglītības programmas “Saproti valsti” lektoru sagatavošana un vismaz 5 nodarbību norise

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv