NVO

Atbalsts Kurzemes NVO 2017

SIF

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds" projekts
Atbalsts Kurzemes NVO 2017
līguma nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/036/05

Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, tās koordinēšanu un sadarbību Kurzemē.

Projekta uzdevumi: 

 • nostiprināt organizācijas pamatdarbību, reģionālo koordinatoru darbu un celt darbinieku kapacitāti,
 • stiprināt un attīstīt KNVOAC kā NVO eksperta zināšanas un sniedzot NVO eksperta viedokli un atzinumus, t.sk. apzināt un apkopot reģiona NVO viedokļus un pārstāvēt tos pēc nepieciešamības
 • koordinēt, konsultēt un izglītot NVO un aktīvos iedzīvotājus,
 • attīstīt  Kurzemes NVO un aktīvo iedzīvotāju sadarbības, informācijas un kontaktu tīklu un aktivitātes.
 • sniegt atbalstu topošajām un esošajām Kurzemes reģiona biedrībām un nodibinājumiem

projekta mērķa grupa:

 • KNVOAC biedri, darbinieki un brīvprātīgie (~55personas) (tiešā mērķa grupa)
 • Kurzemes biedrības un nodibinājumi (~300 organizācijas) (netiešā mērķa grupa)
 • Kurzemes aktīvie iedzīvotāji un personas, kuras interesējas, plāno darboties nevalstiskajā sektorā (netiešā mērķa grupa)

Projekta aktivitātes:

 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" vadība un attīstība
 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" biedru kopsapulce un tālākās darbības prioritātes
 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" darbības popularizēšana
 • Kurzemes NVO informēšana, konsultēšana, izglītošana un koordinēšana 
 • "Kurzemes NVO atbalsta centra" informācijas un kontaktu tīkla uzturēšana un pilnveide 

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv

 

Atbalsts Kurzemes NVO 2018

SIF

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds" projekts
Atbalsts Kurzemes NVO 2018
līguma nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/053/24

Projekta vispārējais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, t.sk. iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību sabiedriskajos procesos, NVO izglītošanu, koordinēšanu, informēšanu.

Projekta tiešais mērķis: Stiprināt KNVOAC institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību.

Projekta mērķa grupa: “Kurzemes NVO atbalsta centrs” darbinieki, valde, biedri, Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, aktīvie iedzīvotāji, jaunieši

Projekta aktivitātes: ar šī projekta palīdzību tiks nodrošināta KNVOAC pamatdarbība un veicināta tā attīstība, finansu piesaistes avotu dažādošana, zināšanu papildināšana par NVO sektoru Kurzemē un Latvijas NVO centru darbību, kā arī tiks sniegts atbalsts Kurzemes NVO, stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Projekta nozīmīgākās aktivitātes un to rezultāti, papildu pamatdarbības nodrošināšanai:

 • KNVOAC attīstības virzienu un prioritāri attīstāmo pakalpojumu noteikšana 2018-2021, to ieviešana, KNVOAC vizuālās identitātes aktualizācija 
 • KNVOAC cilvēkresursu kapacitātes celšana (vismaz 4 apmācības, katra 1-3 dienu garumā)
 • Vismaz 5 Latvijā strādājošu NVO centru iepazīšanas, sadarbības attīstības vizītes
 • Vismaz 5 Kurzemes NVO klātienes iepazīšanas un sadarbības partneru loka paplašināšanas vizītes
 • KNVOAC informācijas tīkla uzturēšana un pilnveide
 • Kurzemes NVO konsultēšana un izglītošana (vismaz 3 apmācību semināŗi vismaz 3 novados, vismaz 8 NVO darbam noderīgu dokumentu paraugu izstrāde, vismaz 20 konsultācijas)
 • Neformālās pilsoniskās izglītības programmas “Saproti valsti” lektoru sagatavošana un vismaz 5 nodarbību norise

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv

 

Pilsoniskā sabiedrība Kurzemes reģionā 2019

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds" līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/062/05

 

Projekta vispārējais mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesus Kurzemē.

Projekta tiešie mērķi:

 • Veicināt finansējuma pieejamību pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām Kurzemes pašvaldībās
 • Paaugstināt Kuldīgas, Talsu un Dundagas pilsoniskās sabiedrības līdzdalību pašvaldību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
 • Veicināt Kuldīgas novada iedzīvotāju aktivitāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās
 • Paaugstināt Kurzemes jauniešos izpratni par demokrātiskas valsts pārvaldi un iedzīvotāju iespējām iesaistīties valsts pārvaldē, kā arī iedvesmot pilsoniskajai aktivitātei
 • Attīstīt Kurzemes NVO līderos to potenciālu pilsoniskās līdzdalības un lēmumu pieņemšanas jomā
 • Uzlabot Kurzemes reģiona NVO savstarpējo sadarbību reģiona un Latvijas līmenī, kā arī sadarbību ar publisko sektoru
 • Uzlabot Kurzemes reģiona NVO kompetences
 • Veicināt sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam sektoram
 • Paaugstināt sabiedrības izpratni par pilsoniskās sabiedrības jēdzienu, līdzdalību un to nepieciešamību demokrātiskas valsts pastāvēšanā un visas sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā

Īstenošanas teritorija: Kurzemes plānošanas reģions (20 pašvaldību teritorijas)

Mērķa grupa: “Kurzemes NVO centrs” valde, biedri, darbinieki, Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, aktīvie iedzīvotāji, jaunieši, Kurzemes pašvaldību lēmumu pieņēmēji, Kuldīgas novada iedzīvotāji.

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

 • Līdzdalība un interešu pārstāvība
 • Pilsoniskā izglītība „Saproti valsti”
 • Iedzīvotāju aktivizēšana dalībai Eiroparlamenta vēlēšanās „KULDĪGA BALSO”
 • Demokrātijas kafejnīca
 • NVO plenērs
 • Atbalsts Kurzemes NVO
 • Kurzemes NVO centra pamatdarba nodrošinājums

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv