NVO

Atskats uz 2013.gadā paveikto

Ir noslēdzies Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” pirmais gads.

Atskatoties uz paveikto – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle: „Projekta ieviešanas pirmais gads bija labs atspēriena punkts biedrības attīstībai un mērķu īstenošanai. Projektā plānotās aktivitātes bija ļoti intensīvas un ambiciozas. Ir gandarījums, ka sekmīgas projekta komandas darba rezultātā ir izdevies īstenot visas 2013.gadā plānotās aktivitātes un sagatavot darba plānu nākamajam 2014.gadam.

Lasīt tālāk: Atskats uz 2013.gadā paveikto

Overview of the 2013th the works

The first year of the Latvian Society for Quality’s implemented European Economic Area (EEA) Financial Mechanism project “For sustainable development with good management” has concluded.

Project manager Imandra Galandere-Zīle took a look back at 2013: “The first year of implementing the project has been a good push for the Latvian Society’s for Quality (KVALB) development and goal employment. Activities within the 2013 project plan were very ambitious. There is satisfaction that with successful team-work all planned activities have been carried out and a work plan for 2014 has been prepared.

Lasīt tālāk: Overview of the 2013th the works

Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO darbības atbalsta programma" (vairāk par EEZ finanšu instrumentu un programmu "NVO fonds" var uzzināt šeit).

Jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" un tiek gatavoti sadarbības līgumi, lai saņemtu programmas līdzfinansējumu 2013.gadam.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Lasīt tālāk: Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību

For sustainable development with good management

By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundationand the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure” (more information about EEA Financial Mechanism and programme “NGO fund” here).

The application assessment stage closed on July and, with great satisfaction, we received news that the Society Integration Foundation had approved the project submitted by KVALB – “For sustainable development with good management”. The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.

KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.

Lasīt tālāk: For sustainable development with good management