NVO

Sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību

Kurzemes NVO atbalsta centrs 2013.gada augustā uzsāka sadarbību ar Latvijas Kvalitātes biedrību projekta Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību aktivitāšu īstenošanā. Sīkāk par plānotajām un jau ieviestajām aktivitātēm lasiet zemāk.

Projekta kopsavilkums

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO darbības
atbalsta programma".
2013.gada j
ūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību".

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, 
www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Lasīt tālāk: Projekta kopsavilkums

Project summary

By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure”.
The application assessment stage closed on July, 2013 and, with great satisfaction, we received news that the Society Integration Foundation had approved the project submitted by KVALB – “For sustainable development with good management”.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC,
www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.

Lasīt tālāk: Project summary

Projekta gaita 2014.gadā

Par projekta īstenošanas gaitu – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle: Turpinot 2013.gadā iesākto, šajā gadā noris aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.

Sekmīgi turpinās sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. 2014.gada janvārī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības otrais kopīgi organizētais pasākums - domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru atklāja Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Lasīt tālāk: Projekta gaita 2014.gadā

Project activities in 2014

Project manager Imandra Galandere-Zīle on the course of implementation: Continuing what was started in 2013, this year has also begun with busy work on activity implementation.

 Successful collaboration with the State Chancellery in the area of good management development in public administration continues. The second State Chancellery and KVALB jointly organised event took place in January. The discussion seminar for the interest group “Quality management in state administration” was opened by Eva Upīte, Deputy Director of the State Chancellery, who also informed about current events and news in the state administration.

Lasīt tālāk: Project activities in 2014