NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs vada jauniešu diskusijas Kuldīgā

17.februārī Kuldīgā notika nu jau otrais Kuldīgas jauniešu forums, kurā šogad vairākas darba grupas vadīja arī „Kurzemes NVO atbalsta centra” pārstāvji. Forums bija kā noslēdzošā aktivitāte janvārī notikušajām diskusijām ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem Kuldīgas sešos pagastos – Gudeniekos, Īvandē, Laidos, Padurē, Rendā un Snēpelē. Diskusijas notika pēc kafija ar politiķi metodes un sarunu procesu koordinēja Kurzemes NVO centra pārstāves Inese Siliņa un Santa Birzniece. Paldies Kuldīgas novada Bērnu un Jauniešu centram par sadarbību jauniešu līdzdalības aktivitātēs!