NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs kļūst par Latvijas platformas attīstības sadarbībai biedru

LAPAS KNVOAC 3002017. gada 14.septembrī Kurzemes NVO atbalsta centrs tika uzņemts par biedru biedrībā “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” jeb LAPAS. LAPAS ir dibināta 2004. gada 12. augustā un apvieno organizācijas Latvijā, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā.

LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO) labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 

LAPAS uzdevumi:

  • nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas NVO interešu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās attīstības politikas veidošanā;
  • organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti;
  • veicināt Latvijas NVO pieredzes apmaiņu ar pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm;
  • sekmēt attīstības NVO iesaistīšanos nacionālajās un starptautiskajās iniciatīvās;
  • sniegt NVO informāciju par resursu piesaistes iespējām attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai;
  • sekmēt citu valstu pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu.

Vairāk par Latvijas platformu attīstības sadarbībai var uzzināt www.lapas.lv.